Week 45

Tweede Kamer

Gesprek over Brexit met Brexiteers uit Britse Lagerhuis

Europese Zaken

De commissie Europese Zaken ontvangt op maandag 5 november een groep parlementsleden uit het Britse Lagerhuis. Deze delegatie, bestaande uit de Members of Parliament Duncan Smith, Fysh en Paterson, zijn actief in de zogeheten ‘European Research Group’ (ERG), die ijvert voor een harde Brexit. De leden van de ERG zijn op werkbezoek in Nederland om de effecten van Brexit te onderzoeken.

Van de zijde van de Kamer zullen de leden Mulder (VVD), Van Haga (VVD), Omtzigt (CDA), Leijten (SP) en Van Rooijen (50PLUS) aan het gesprek deelnemen.

 • 05/11: Gesprek over Brexit met Brexiteers

Overleg Raad Algemene Zaken

Europese Zaken

Op dinsdag 6 november spreken de woordvoerders Europese Zaken met de minister van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken op 12 november.

Onderwerpen van debat zullen onder andere de stand van zaken van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk zijn alsmede de voortgang van de onderhandelingen over de nieuwe Europese begroting, het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027. Over dat onderwerp zullen de woordvoerders ook een rondetafelgesprek (7 november) en een specifiek algemeen overleg  hebben met de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën op 8 november.

Onderwerp van het algemeen overleg zal ook het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2019 zijn alsmede het pakket subsidiariteit dat op 23 oktober jl. is gepresenteerd. Tenslotte bespreken de leden rechtsstaat in de Europese lidstaten in het kader van de Jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat in de Raad Algemene Zaken.

 • 06/11: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken 12 november 2018

Rondetafelgesprek over meerjarenbegroting EU

Europese Zaken

De vaste commissie voor Europese Zaken houdt op woensdag 7 november een rondetafelgesprek over het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Het MFK is het voorstel van de Europese Commissie voor een EU-meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027. Deze rondetafel dient ter voorbereiding op het algemeen overleg dat de commissie Europese Zaken daags erna met de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën zal voeren.

Het rondetafelgesprek is opgebouwd uit drie blokjes. In het eerste blokje 'overheid' zullen vertegenwoordigers van de gemeentelijke en de provinciale overheid (VNG en IPO) hun zienswijze geven op het MFK. Aansluitend in het blokje 'wetenschap' zullen twee onderzoekers hun licht laten schijnen op het MFK. Ten slotte in het laatste blokje 'economie' zullen vertegenwoordigers van LTO, VNO-NCW, MKB, VSNU, Neth-ER en TNO aansluiten voor een gedachtewisseling met de Kamer.

 • 07/11: Rondetafelgesprek over meerjarenbegroting EU

EU-meerjarenbegroting besproken met kabinet

Europese Zaken

Op donderdag 8 november voert de commissie Europese Zaken overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën over het MFK. Het MFK is het voorstel van de Europese Commissie voor een EU-meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027. In het MFK wordt de hoogte van de EU-begroting bepaald, alsmede de verdeling van middelen tussen de verschillende beleidsterreinen. Ook wordt hierin de financiering van de begroting geregeld (Eigen Middelen) en de afdracht van lidstaten aan de EU. In het overleg zullen de fracties hun visie geven op het Commissievoorstel en op de positie van het kabinet. In de EU zullen Nederland en de andere lidstaten de komende maanden onderhandelen over het nieuwe MFK.

Ter voorbereiding op dit overleg hebben de fracties feitelijke vragen gesteld aan het kabinet. Ook wordt op woensdag 7 november nog een rondetafelgesprek met wetenschappers en deskundigen georganiseerd. Daarnaast heeft de commissie enkele malen met Eurocommissaris Oettinger over het MFK gesproken. Tot slotte heeft de commissie eind vorig jaar twee rapporteurs aangesteld, de leden Anne Mulder (VVD) en Renske Leijten (SP), die voorafgaande aan het algemeen overleg hun bevindingen met de commissie hebben gedeeld.

 • 08/11: Algemeen overleg EU-meerjarenbegroting

Nader schriftelijk overleg Europese fiscale zaken

Financiën

De Commissie Financiën komt in een nader schriftelijk overleg nogmaals terug op onderwerpen die in juni dit jaar besproken werden tijdens een algemeen overleg op 8 juni en waarover sindsdien een Kamerbrief ontvangen is en een schriftelijk overleg is gevoerd. De onderwerpen betreffen onder meer de btw-behandeling van beheersdiensten aan pensioenfondsen in andere lidstaten en EU-voorstellen tot belastingheffing in de digitale economie. Op dit laatste punt hoopt het huidige Oostenrijks EU-voorzitterschap nog dit najaar een akkoord te bereiken over een tijdelijke belasting van internetgiganten die onder de huidige belastingregels relatief veel minder winstbelasting betalen dan “conventionele” bedrijven.

 • 08/11: Nader schriftelijk overleg Europese fiscale zaken

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 45

 • 7/11: Mededeling over een alomvattend kader van de Europese Unie voor hormoonontregelaars.

Raad

Agenda Raad week 45

 • 6/11: Raad Economische en Financiële Zaken
 • 9/11: Raad Buitenlandse Zaken (Handel)

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 45

 • 5/11 [INTA]: Behandeling vrijhandelsovereenkomst en investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
 • 5/11 [BUDG]: Stemming over het tussentijdsverslag over het MFK 2021-2027 - standpunt van het Parlement m.b.t. een akkoord
 • 5/11 [ECON]: Stemming over Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's; Stemming over Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten; stemming over markten voor financiële instrumenten
 • 5/11 [ITRE]: Behandeling amendementen over financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval
 • 5/11 [IMCO]: Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het
 • 5/11 [TRAN]: Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten; Stemming over de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval dat cabines betere prestatie
 • 5/11 [LIBE]: Stemming over de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië: afschaffing van controles aan de interne land-, zee- en luchtgrenzen
 • 8/11 [ENVI]: Behandeling van het ontwerpverslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden