Week 45

Tweede Kamer

Eurogroep/Ecofinraad over ESM

Financiën

Op woensdag 6 november spreekt de commissie voor Financiën met minister Hoekstra in het kader van het maandelijkse Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofinraad. Op de agenda staat de aankomende wijziging van het Verdrag inzake Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Het ESM krijgt er de komende jaren nieuwe taken bij, zo gaat het ESM een prominentere rol spelen in de bankenunie met de mogelijkheid tot het verstrekken van leningen bij grote bankencrises. Ook krijgt het ESM een voornamere rol in de onderhandeling van voorwaarden voor leningen als een lidstaat aanklopt voor noodhulp en wordt het kader voor noodhulp aan lidstaten hervormd om de herstructurering van staatsschuld beter te faciliteren. Verder zal er gesproken worden over de hervorming van het Europese systeem voor btw, het begrotingsinstrument voor de eurozone en de input van de ministers voor Financiën aan de komende internationale klimaattop.

  • 06/11: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dd 18 en 19 oktober 2019

Handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op woensdag 6 november organiseert de commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan aantal activiteiten met betrekking tot het handelsverdrag tussen de EU en Canada. Allereerst een rondetafelgesprek bestaande uit drie blokken met sprekers uit 1) het bedrijfsleven en vakbonden, 2) boerenorganisaties en maatschappelijk middenveld en 3) wetenschappers. Aansluitend zal een gesprek plaatsvinden met de Canadese ambassadeur in Den Haag, mevrouw Helfand, alsmede een gesprek met de heer Houben, hoofd van de afdeling VS en Canada bij DG Trade van de Europese Commissie. Ten slotte zal een besloten technische briefing plaatsvinden door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Het akkoord tussen de EU en Canada is op 30 oktober 2016 ondertekend door de Canadese premier Trudeau, de voorzitter van de Europese Raad Tusk en de president van de Europese Commissie Juncker, nadat alle EU-lidstaten het akkoord hadden ondertekend. Op 15 februari 2017 heeft ook het Europees Parlement het akkoord goedgekeurd. De voorlopige toepassing van een groot deel van het akkoord, dat onder de exclusieve bevoegdheid van de EU valt, is daarmee ingegaan op 21 september 2017. Tot op heden is CETA geratificeerd door dertien lidstaten. De plenaire behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. 

  • 06/11: Gesprek, briefing en rondetafelgesprek CETA

Verdieping van de EMU

Financiën

Op woensdag 6 november spreekt de commissie voor Financiën met minister Hoekstra over het advies van de Raad van State over het Stabiliteits- en Groeipact. In januari heeft de Kamer de Raad van State gevraagd in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van het structureel niet nakomen door lidstaten van de regels rondom schulden en tekorten bij de overheidsfinanciering. Ook is de Raad van State gevraagd hoe kan worden gehandeld in een situatie dat meerdere lidstaten en meerdere bankenstelsels tegelijk in de problemen komen. De Raad van State adviseert onder andere om de begrotingsregels te versimpelen en meer te richten op de middellange termijn om handhaving van begrotingsregels te verbeteren. Daarnaast adviseert de Raad van State om de bankenunie en kapitaalmarktunie te verdiepen om risico’s in de eurozone beter op te kunnen vangen.

  • 06/11: Algemeen overleg Kabinetsappreciatie van de Voorlichting Raad van State en Communicatie Europese Commissie inzake de verdieping van de EMU

Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Europese Zaken

Op donderdag 7 november vindt de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste commissie voor Europese Zaken plaats. In de procedurevergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven, burgerbrieven, stafnotities en andere documenten.

Aanstaande donderdag spreken de commissieleden over de wijze van behandeling van kabinetsstukken over de Brexit-voorbereidingen. Ook de kabinetsbrief over de aanwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken bij de Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken staat op de agenda. Tot slot spreekt de commissie over de voorgenomen inzet van de delegatie die op zondag 1 en maandag 2 december zal deelnemen aan de plenaire COSAC-conferentie in Helsinki.

De procedurevergadering Europese Zaken is online live te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer.

  • 07/11: Procedurevergadering commissie EU-Zaken

Algemeen overleg EU-Defensieraad

Defensie

Voordat de minister van Defensie op dinsdag 12 november deelneemt aan de EU-Defensieraad in Brussel debatteert ze over de Nederlandse inzet met de Kamer. Dit algemeen overleg zal plaatsvinden op woensdag 6 november.

Tijdens de Defensieraad zullen de ministers van Defensie spreken over veiligheids- en defensiekwesties met bijzondere aandacht voor versterkte defensiesamenwerking (PESCO) en de samenhang van PESCO met andere EU-initiatieven op het defensieterrein. Aansluitend zal de stand van zaken van de EU-missies in het kader van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid worden besproken. Speciale aandacht zal hierbij uitgaan naar de Sahel-regio. Tot slot zal er een informele lunch plaatsvinden met de secretaris-generaal van de NAVO, de heer Stoltenberg. En marge van de RBZ komt de Steering Board van het Europees Defensie Agentschap (EDA) bijeen.

  • 06/11: Algemeen overleg EU-Defensieraad dd 12 november 2019

Raad Buitenlandse Zaken: Turkije, Iran en Afghanistan

Buitenlandse Zaken

De commissie Buitenlandse Zaken debatteert op donderdag 7 november met minister Blok over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) die op maandag 11 november plaatsvindt in Brussel.

Tijdens de RBZ zullen de ministers van Buitenlandse Zaken eerst kort stilstaan bij recente ontwikkelingen in Venezuela, Libië en Hongkong. Daarna zullen zij spreken over Turkije, waarbij de situatie in Noordoost-Syrië en de voortdurende gasproefboringen van Turkije voor de kust van Cyprus aan de orde komen. Ook staan Afghanistan en Iran en de regionale veiligheid in de Golf op de agenda. Na afloop van de Raad vindt er een informele lunch plaats met de Soedanese premier, de heer Abdalla Hamdok.

Het algemeen overleg zal live te volgen zijn via de website van de Tweede Kamer.

  • 07/11: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 11 november 2019

Europese Commissie

Europese Commissie - week 45

06/11: Economische voorspelling herfst 2019

Raad

Europese Raad - week 45

07/11: Eurogroep

08/11: ECOFIN

08/11: Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport

 

Europees Parlement

Europese Parlement- Week 45

04/11: ECON: Hoorzittingen met voorzitters van EIOPA, EBA en ESMA.

05/11: AGRI: Stemmingen over de EU-VS overeenkomst betreffende de import van hoge kwaliteit rundvlees en over de EU-Oekraïne overeenkomst betreffende handel preferenties voor pluimvee. Gedachtewisseling met Commissie-vertegenwoordigers over de langetermijn perspectieven van de Europese rundvlees sector.

06/11: INTA: Gedachtewisseling over het handelsakkoord met Vietnam, de stand van zaken van de onderhandelingen met China omtrent Geografische Indicatoren en over de WTO Vaste Beroepsinstantie (met Commissaris Malmström).

06/11: AFET-DEVE-LIBE: Gedachtewisseling met de EEAS en UNHCR over de EU-Turkije faciliteit en de situatie van Syrische vluchtelingen in Turkije.

06/11: ENVI: Stemmingen over de COP15 conventie over biologische diversiteit, het Europese jaar van groene steden 2021, de digitale transformatie van gezondheid en zorg in de digitale interne markt, illegale handel in huisdieren, de VN klimaatconferentie in Chili, en het bezwaar over het in handel brengen van genetisch gemodificeerd katoen, soja en mais.

06/11: FEMM: Stemming over de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

06/11: JURI: Gedachtewisseling over betere regelgeving en de principes van subsidiariteit en proportionaliteit in Europese besluitvorming.

06/11: ENVI-DEVE-PECH: IPPC speciaal verslag. 

06/11: LIBE: Gedachtewisseling over de implementatie van de EU-Turkije verklaring, de impact van de VS Cloud Act op de GDPR en het mandaat voor onderhandelingen van grensoverschrijdende toegang van elektronische bewijsmiddelen, het rapport over de voortgang van Bulgarije en Roemenië in het samenwerkings- en verificatiemechanisme, en de verificatie van de volledige applicatie van het Schengen Acquis door Kroatië. Hoorzitting over mediavrijheid, vrijheid van meningsuiting en de online en offline bestrijding van haatspraak.

07/11: AFET: Gedachtewisseling met commissaris Hahn. 

07/11: LIBE-DROI-SEDE: Gedachtewisseling over de mogelijke terugkeer van kinderen van buitenlandse strijders uit Syrië en Iraq.