Week 45

Tweede Kamer

Nauwere defensiesamenwerking binnen EU

Defensie

De commissie voor Defensie spreekt op dinsdag 7 november met minister Bijleveld over de agenda van de EU-defensieraad die op maandag 13 november in Brussel is gepland. De ministers zullen, samen met de ministers van Buitenlandse Zaken, de voortgang op het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid bespreken. In concreto gaat het dan om de oprichting van een Europees Defensiefonds en de intensievere samenwerking op defensieterrein waartoe een kopgroep van lidstaten binnen de EU zou kunnen besluiten. Deze nauwere samenwerking wordt Permanent Gestructureerde Samenwerking genoemd, ook wel bekend onder de afkorting 'PESCO'.

Tot slot zullen de ministers van Defensie in aanwezigheid van de Secretaris-Generaal van de NAVO, de heer Stoltenberg, spreken over de samenwerking tussen EU en NAVO. De projecten en werkzaamheden van beide internationale organisaties worden meer en beter op elkaar afgestemd om tot een hogere graad van doelmatigheid en doeltreffendheid te komen.

 • 07/11: Algemeen overleg EU-Defensieraad d.d. 14 november 2017

Europese handelsvraagstukken

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op dinsdag 7 november debatteren de woordvoerders Buitenlandse Handel met minister Kaag over de voorbereiding van de Handelsraad. Tevens kunnen zij vragen stellen over de modernisering van het handelsdefensief instrumentarium. Dit zijn maatregelen op het gebied van antidumping, anti-subsidie en vrijwaring.

Tijdens de Handelsraad op vrijdag 10 november zullen de lidstaten zich buigen over een uitgebreide agenda. De ministers worden door de Europese Commissie geïnformeerd over de lopende onderhandelingen met Mexico, de Mercosur-landen en Japan.

Ook worden de ministers bijgepraat over de onderhandelingen die in het kader van de Wereldhandelsorganisatie over de Doha Ontwikkelingsagenda plaatsvinden. Daarnaast zal er discussie plaatsvinden over de handhaving en uitvoering van duurzaamheidsbepalingen in EU-handelsakkoorden. Tenslotte wordt van gedachten gewisseld over een betere implementatie van EU-handelsakkoorden.

 • 07/11: Algemeen overleg RBZ/Handel

Waar komen de EMA & EBA?

Europese Zaken

Op de Raad Algemene Zaken op 20 november zullen de ministers besluiten over waar het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europese BankAutoriteit (EBA) , nu nog in Londen, gevestigd zullen worden na de Brexit.. Na de keuze van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te treden hebben verschillende EU-lidstaten zich gekandideerd als nieuwe vestigingslocatie voor de EMA en EBA.

De beslissingen zullen aan de hand van een geheime stemming in meerdere rondes tot stand komen. Nederland heeft zich met Amsterdam kandidaat gesteld als vestigingslocatie voor de EMA; het kabinet heeft de heer Wouter Bos aangesteld als ambassadeur voor de Nederlandse kandidatuur.

Naast de besluitvorming over de EMA en EBA staat het Commissiewerkprogramma 2018 ‘An agenda for a more united, stronger and more democratic Europe’  op de agenda en zullen de ministers de Europese Raad op 14 en 15 december 2017 voorbereiden.

Ter voorbereiding overleggen de EU-woordvoerders van de fracties op dinsdag 7 november met de nieuwe bewindspersoon van Buitenlandse Zaken, de heer Zijlstra.

 • 07/11: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken op 20 november 2017

Voors en tegens van keuzes voor de euro

Financiën

Op 8 november presenteert de Raad van State een zogenaamde 'voorlichting' aan de Kamer over de verschillende keuzes die er bestaan voor de toekomst van de euro. Het wordt naar het zich laat aanzien een uitgebreid rapport, waarin de Raad van State meerdere opties verkent en voorziet van zo objectief mogelijke voors en tegens redenerend vanuit het Nederlandse belang.

De voorlichting is er gekomen op verzoek van de Kamer. Aanleiding is een aangenomen motie van het lid Omtzigt om voorlichting te vragen over mogelijkheden om begrotingsafspraken beter te handhaven en de voor- en nadelen van verschillende politieke en institutionele opties voor de toekomst van de euro in kaart te brengen.

 • 08/11: Publicatie voorlichting Raad van State (voorafgegaan door besloten technische briefing)

Raad Buitenlandse Zaken over Afrika

Buitenlandse Zaken

Op woensdag 8 november spreekt de commissie Buitenlandse Zaken met minister Zijlstra over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) die op maandag 13 november in Brussel is gepland. Op de agenda staan de betrekkingen van de Europese Unie met Afrika, op het gebied van migratie, veiligheidssamenwerking, economische ontwikkeling en handel.

Ook zal de RBZ spreken over strategische communicatie, gericht op het uitleggen van EU-beleid in de wereld en het ontzenuwen van desinformatie. Tot slot zullen de ministers van Buitenlandse Zaken tezamen met hun ambtgenoten van Defensie spreken over het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. Het gaat daarbij onder meer om het ontwikkelen van voldoende defensiecapaciteiten op mondiale veiligheidsdreigingen het hoofd te kunnen bieden.

Aan de agenda van dit algemeen overleg zijn verder twee kabinetsbrieven toegevoegd: de een over de aanschaf van een Russisch S-400 luchtafweersysteem door Turkije, de ander over de situatie in de Koerdische regio.

 • 08/11: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

Commissie IenM bespreekt (witboek) toekomst EU

IenM

In maart jl. heeft de Europese Commissie een Witboek uitgebracht waarin zij een vijftal scenario's schetst voor de toekomst van de Europese Unie.

Tijdens een technische briefing zullen op 8 november achtereenvolgens een vertegenwoordiger van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken & Klimaat het vervolg van het proces toelichten.

Tevens zullen zij beschrijven wat naar hun inschatting de gevolgen van deze vijf scenario's zouden kunnen zijn voor de beleidsterreinen transport, klimaat en milieu.

 • 08/11: Algemeen overleg Witboek over de toekomst van Europa

Cohesie in Europa

Europese Zaken

Ter voorbereiding van de Raad Algemene Zaken (RAZ) over Cohesiebeleid op woensdag 15 november 2017 hebben de EU-woordvoerders de mogelijkheid om op donderdag 9 november 2017 schriftelijk overleg te voeren met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Keijzer.

Op de agenda van deze RAZ staat onder andere de aanpassing van Verordening 1303/2013 over de gemeenschappelijke bepalingen van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen). Deze verordening legt de gemeenschappelijke beginselen, regels en normen vast voor de uitvoering van de ESI-fondsen in de periode van 2014 tot en met 2020. Voor Nederland is er in deze periode in totaal €1,7 miljard vanuit de ESI-fondsen beschikbaar gesteld.

Daarnaast zullen de lidstaten tijdens de RAZ discussie voeren over de vormgeving van het Europees Cohesiebeleid na 2020 op basis van het zevende verslag inzake economische, sociale en territoriale cohesie.

 • 09/11: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken over Cohesiebeleid d.d. 15 november 2017

Europese Commissie

Agenda

 • 08/11: Voorbereiding op de Sociale Top in Göteborg; Behandeling van de Energie-unie, het Klimaatpakket en het Mobiliteitspakket

Raad

Agenda

 • 06/11: Eurogroep
 • 06/11: Landbouw- en Visserijraad
 • 07/11: ECOFIN
 • 10/11: Raad Buitenlandse Zaken

Europees Parlement

Agenda

 • 06/11: [AGRI] Presentatie Commissie over actuele WTO-kwesties met betrekking tot landbouw
 • 06/11: [LIBE] Gedachtewisseling met Commissie over de jaarlijkse evaluatie van het privacyschild; Gedachtewisseling met Timmermans over de rechtsstaat in Polen
 • 09/11: [CULT] Gedachtewisseling met commissaris Moscovici
 • 09/11: [ECON] Behandeling ontwerpverslag over het jaarverslag 2017 van de Bankenunie
 • 09/11: [EMPL] Behandeling van het ontwerpadvies voor een Europees Solidariteitskorps; Gedachtewisseling met Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep