Week 46

Tweede Kamer

Schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad: de toekomst van Europese bossen

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op maandag 9 november 2020 zullen de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hun input leveren voor het schriftelijk overleg met minister Schouten over de Landbouw- en Visserijraad van 16 november 2020. Een belangrijk onderwerp voor dit overleg is de toekomst van de Europese bossen. De huidige EU-strategie voor bossen loopt op 31 december aanstaande af. De centrale vraag is: wat wordt de Nederlandse en de Europese inzet vanaf 1 januari, mede in het kader van de doelstellingen van de Europese Green Deal? De Europese Commissie zal pas in de loop van 2021 met een nieuwe strategie komen, maar om geen gat te laten vallen is de Raad voornemens om in november Raadsconclusies aan te nemen over de Europese bosstrategie. De leden zullen de minister bevragen over de Nederlandse inzet voor deze Raadsconclusies.

 • 09/11: SO Landbouw- en Visserijraad dd 16 november

Interparlementaire conferentie over rechtsstaat in EU

Europese Zaken

Op dinsdag 10 november zal vanuit het Europees Parlement een interparlementaire video-conferentie  plaatsvinden over het onderwerp rechtsstatelijkheid. Dit mede naar aanleiding van het eerste jaarlijkse EU-rechtsstatelijkheidsrapport dat de Europese Commissie op 30 september jl. publiceerde. Tijdens de conferentie zullen leden van het Europees Parlement en leden van nationale parlementen eerst van gedachten wisselen over het rechtsstatelijkheidsrapport van de Commissie en over volgende stappen om tot een volwaardig mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten te komen. Vervolgens zal gedebatteerd worden over de impact van de COVID-19-pandemie op democratie, rechtsstaat en grondrechten. Vanuit de Tweede Kamer zullen de leden Bosman (VVD), Van Dam (CDA), Bouali (D66) en Van der Graaf (CU) deelnemen.

 • 10/11: Gesprek eerste jaarlijkse EU-rechtsstatelijkheidsrapport

Technische Briefing: onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op dinsdag 10 november 2020 nemen de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deel aan een technische briefing door het ministerie van LNV over de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Raad en het Europees Parlement hebben in oktober allebei hun standpunt ingenomen op het voorstel van de Europese Commissie. Waar zitten de overeenkomsten en waar zitten de grote verschillen waarover onderhandeld moet gaan worden? Wat is het verwachtte tijdpad voor de onderhandelingen? En wat is de impact hiervan op de totstandkoming van het Nationaal Strategisch Plan? Deze vragen zullen naar verwachting aan de orde komen en beantwoord worden tijdens de briefing.

 • 10/11: TB Onderhandelingen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Inbreng wetsvoorstel wijziging Verzamelwet Brexit

Europese Zaken

Op woensdag 11 november levert de commissie Europese Zaken haar inbreng op het wetsvoorstel, waarmee Nederland zich voorbereidt op de Brexit-situatie vanaf 1 januari 2021. Op deze datum verstrijkt de huidige transitieperiode die sinds de Brexit van kracht is. Door aanpassing van Nederlandse wetgeving in deze nieuwe Brexitwet wordt de continuïteit gewaarborgd, ook indien er geen nieuw partnerschapsakkoord met het Verenigd Koninkrijk tijdig van kracht is. De commissie heeft ten behoeve van deze wetsbehandeling een wetenschappelijk factsheet opgevraagd bij prof. mr. P.P.T. Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht, Radboud Universiteit Nijmegen. Dit factsheet is hier te vinden.

 • 11/11: Inbreng wetsvoorstel wijziging Verzamelwet Brexit

Informele Raad voor Concurrentievermogen spreekt over herstel voor Europese industrie

Economische Zaken en Klimaat

Op 19 november vindt een informele Raad voor Concurrentievermogen plaats per videoconferentie. Deze informele Raad staat in het teken van de interne markt en industrie. Naar verwachting staat een informeel debat op de agenda over hoe het herstel de overgang naar een meer dynamische, veerkrachtige en concurrerende Europese industrie kan bevorderen, door te investeren in de groene transitie. Over dit onderwerp worden ook Raadsconclusies voorbereid. Een conceptversie van deze conclusies is hier te vinden. Ook zal de Commissie naar verwachting het jaarlijkse rapport van het SME Envoy Network aan de Raad voor Concurrentievermogen presenteren, net als de nieuwe consumentenagenda die op woensdag 11 november 2020 zal verschijnen.

De commissie EZK voert schriftelijk overleg over deze informele Raad met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De commissie EZK heeft aan dit schriftelijk overleg, met als inbrengdatum donderdag 12 november, ook de kabinetsappreciatie over het witboek van de Commissie over buitenlandse subsidies op de interne markt toegevoegd.   

 • 12/11: Schriftelijk overleg Informele Raad voor Concurrentievermogen dd 19 november 2020

Commissie J&V bespreekt Nederlandse inzet EU-migratiepact

Justitie & Veiligheid

In september 2020 presenteerde de Europese Commissie voorstellen voor een nieuw migratie- en asielbeleid. Het zogenaamde migratiepact moet oplossingen bieden voor een aantal langlopende politieke kwesties. Zo wil de Europese Commissie dat de lidstaten en het Europees Parlement een knoop doorhakken over verplichte steun aan lidstaten met een hoge migratiedruk. Ook bevat het pact maatregelen om migranten tegen te houden die vanuit de ene EU-lidstaat doorreizen naar een andere. Het kabinet heeft op 4 en 5 november de Kamer schriftelijk geïnformeerd over het Nederlands standpunt over het pact.

Op woensdag 11 november debatteert de commissie Justitie en Veiligheid over dit standpunt tijdens een algemeen overleg. Dit algemeen overleg is ingepland in het kader van het behandelvoorbehoud dat de Kamer op het migratiepact heeft geplaatst. Ook spreekt de commissie dan over de bijeenkomst van Europese migratieministers op 13 november. Tijdens die zogenaamde Raad Justitie en Binnenlandse Zaken zullen deze ministers vergaderen over een akkoord op hoofdlijnen over het migratiepact.

 • 11/11: Algemeen overleg JBZ-Raad dd 13 november 2020

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie Week 46

 • 11/11: Presentatie over de Europese Gezondheidsunie, voorstellen over grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, het verlengen van het mandaat van het Europees Medicijn Agentschap en het ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)
 • 11/11: Presentatie van de LHBTI+ gelijkheidsstrategie
 • 11/11: Presentatie van de nieuwe consumentenagenda
 • 11/11: Presentatie van de regulering op de Europese data governance

Raad

Agenda Raad Week 46

 • 9/11: Videoconferentie van de Raad Buitenlandse Zaken (Buitenlandse Handel)
 • 13/11: Videoconferentie van de JBZ-Raad (Binnenlandse Zaken)
 • 17/11: Videoconferentie van de Raad Algemene Zaken (was 10 november, maar is verplaatst wegens quarantaine van de Duitse voorzitter)

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement Week 46

 • 9/11 [AFET]: aanbeveling voor de Raad over de 75e sessie van de Algemene Vergadering van de VN
 • 9/11 [ECON]: uitwisseling over de aanstelling van Frank Elderson als lid van de Executive Board van de ECB
 • 9/11 [IMCO]: uitwisseling over een programma voor de interne markt, gericht op op het concurrentievermogen van bedrijven, inclusief het MKB, en Europese statistieken (terugkoppeling van de onderhandelingen)
 • 9/11 en 10/11 [LIBE]: uitwisseling over mensenrechten en het EU externe migratiebeleid
 • 9/11 en 10/11 [LIBE]: Bescherming van het EU-budget in het geval van tekortkomingen rondom de rechtsstaat in lidstaten (terugkoppeling van de onderhandelingen)
 • 9/11 en 10/11 [INTA]: publieke hoorzitting over de EU-China handels- en investingsrelaties in een wereld na COVID
 • 9/11 en 12/11 [INGE]: gedachtewisseling met Dmitri Teperik, Christophe Deloire en Gianni Riotta over nationale veiligheid, persvrijheid en data, in het licht van buitenlandse (democratische) inmenging en desinformatie
 • 9/11 en 12/11 [ITRE]: gedachtewisseling over het 2020 Strategic Foresight Report (over industrie, digitale en energie aspecten) met Maros Sefcovic (Vice-President voor Inter-institutionele relaties en Foresight)
 • 9/11 en 12/11 [ITRE]: gedachtewisseling over de Connecting Europe Facility
 • 10/11 [LIBE]: Interparlementaire Conferentie (met deelname van o.a. Nederlandse Tweede Kamerleden) over het eerste jaarlijkse rapport over de rechtsstaat van de Europese Commissie
 • 10/11 [BUDG en INTA]: uitwisseling over een EU 'carbon border adjustment mechanism' die voldoet aan de WTO-standaarden
 • 10/11 [EMPL]: gedachtewisseling over de coördinatie van sociale zekerheidssystemen (terugkoppeling van de onderhandelingen)
 • 10/11 [EMPL]: uitwisseling over de mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van beleid rondom vergrijzing na 2020
 • 10/11 [EMPL]: uitwisseling over het vormgeven van digitaal onderwijsbeleid