Week 46

Tweede Kamer

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid besproken

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op 13 november vindt er een algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad plaats met minister Schouten van LNV. De woordvoerders zullen extra aandacht schenken aan de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie voor een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het Europees Parlement en de Raad maken meters(Agrafacts 26/10/2018) , en beginnen al hun standpunten in te nemen. De Kamer zal met de minister in debat gaan over de stand van zaken en de nadere invulling van de strategische plannen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor de richtlijn over Oneerlijke Handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen (OHP). Het Europees Parlement probeert de reikwijdte van de richtlijn  te vergroten terwijl de Raad dit probeert te beperken.  

  • 13/11: Algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

RBZ en Europese vredesfaciliteit besproken

Buitenlandse Zaken

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken spreekt op dinsdag 13 november 2018 met de minister van Buitenlandse Zaken over de Raad Buitenlandse Zaken die op 19 november plaatsvindt in Brussel. Op de agenda van deze Raad staan Centraal-Azië, Bosnië en Herzegovina, Jemen en Oekraïne. Ook zullen de ministers van Buitenlandse Zaken samen met de ministers van Defensie spreken over het Europees veiligheids- en defensiebeleid

Verder staat voor dit algemeen overleg het voorstel van de Hoge Vertegenwoordiger Mogherini tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit geagendeerd en het BNC-fiche over de mededeling van de Europese Commissie over efficiëntere besluitvorming in het GBVB.

  • 13/11: Algemeen overleg RBZ/Europese vredesfaciliteit

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op woensdag 14 november spreken de woordvoerders Europese Zaken tijdens de procedurevergadering over de planning van de commissie voor de komende periode.  Er staan diverse kabinetsbrieven over de stand van zaken inzake de uittreding van het Verenigd Koninkrijk op de agenda.
Ook zal worden gesproken door de commissie over de aanstelling van rapporteurs voor de rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie. Ook wordt tijdens de procedurevergadering besloten welke voorstellen uit het Commissiewerkprogramma 2019 zullen worden geprioriteerd door de commissie Europese Zaken.
De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

  • 14/11: Procedurevergadering commissie Europese Zaken

Kieswet alvast aangepast voor eventuele vertraging in Brexit

Plenair debat

Omdat rondom het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU nog veel zaken onzeker zijn, worden door het kabinet voorbereidingen getroffen voor verschillend scenario’s. Een van de gevolgen van de Brexit is een andere samenstelling van het Europees Parlement. De Nederlandse delegatie in het EP zal dan van 26 naar 29 zetels worden uitgebreid. Als de Brexit echter vertraging oploopt en pas na de Europese Verkiezingen van mei volgend jaar zou plaatsvinden, levert dat een probleem op met de huidige kieswet. De extra zetels kunnen namelijk pas worden toegekend, als de Brexit definitief is. Er zijn nu echter geen regels voor het toekennen van extra zetels gedurende de zittingstermijn van een vertegenwoordigend orgaan. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft daarom een aanpassing van de Nederlandse kieswet voorgesteld, teneinde dit potentieel euvel te voorkomen. Het wetsvoorstel dat tot deze oplossing strekt, is op 7 september 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft de schriftelijke voorbereiding van dit wetsvoorstel onlangs afgerond. Aankomende week zal de plenaire behandeling naar verwachting plaatsvinden.  Deze behandeling wordt gecombineerd met enkele andere voorstellen tot wijziging van het kiesrecht. 

  • 15/11: Plenair debat wijziging van de Kieswet

Versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiele instellingen

Financiën

Op 19 oktober jl. heeft het kabinet enkele fiches met betrekking tot het voorstel ven de Europese Commissie tot versterking van het Uniekader voor prudentieel antiwitwastoezicht voor financiële instellingen aan de Kamer toegezonden.

In het voorstel wijst de Europese Commissie  erop dat het regelgevings- en toezichtskader van het financiële stelsel van de EU nog lacunes kent. Daarnaast geeft de Commissie aan dat Europese toezichthouders momenteel een beperkte invulling geven aan het voorkomen van witwassen. Tot slot stelt de Commissie dat zowel binnen als tussen lidstaten de samenwerking en informatie-uitwisseling kan worden verbeterd en dat de Europese Bankautoriteit in bovenstaand proces een coördinerende rol zou moeten vervullen. De Commissie spreekt hiertoe steun uit aan twee amendementen vanuit het Europees Parlement op de richtlijn kapitaalvereisten uit 2016.

In het fiche wordt aangegeven dat het kabinet Europese samenwerking  en informatiedeling tussen (prudentiele) toezichthouders en lidstaten bij het voorkomen en bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme cruciaal acht. Het kabinet kan zich voorts in beginsel vinden in de door de Europese Commissie voorgestelde steun voor de betreffende amendementen.

  • 15/11: Inbreng schriftelijk overleg fiches versterking Uniekader

Nederlandse inzet EU-Defensieraad

Defensie

Op donderdag 15 november debatteert de vaste commissie voor Defensie met de minister van Defensie over de Nederlandse inzet in de EU-Defensieraad die op 19 en 20 november zal plaatsvinden in Brussel. Op de agenda van deze Raad staan drie onderwerpen: veiligheid en defensie, EU-NAVO samenwerking en Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid GVDB missies en operaties. Het agendapunt over veiligheid en defensie wordt samen met de ministers van Buitenlandse Zaken besproken.

Naast de agenda van de Raad zal de commissie ook met de minister van gedachten wisselen  over het Franse initiatief voor een European Intervention Initiative en de inzet van snelle reactiemachten in 2019.

  • 15/11: Algemeen overleg EU-Defensieraad

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 46

13/11: Rapport over de voortgang in Bulgarije onder het samenwerking en verificatie mechanisme (CVM); Rapport over de voortgang in Roemenië onder het samenwerking en verificatie mechanisme (CVM); Brexit: Voorstel over Energie efficiente doelen voor 2030; Brexit: voorstel over de plaats van het Verenigd Koninkrijk op de lijst van derde landen waar een visum nodig is of op de lijst van landen waar geen visum nodig is.

15-16/11 conferentie subsidiariteit te Bregenz, Oostenrijk (follow up Task Force rapport en mededeling van de Europese Commissie over subsidiariteit).

Raad

Agenda Raad week 46

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement - week 46

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement

12/11: Schone energie pakket

13/11: Bespreking van het tussenrapport over het MFK 2021-2027 - de positie van het parlement met een blik op de overeenkomst; Debat over de Toekomst van Europa met Bondskanselier Angela Merkel; steun EU-lidstaten aan de VN global compact on migration.

14/11: CO2 emmissie standaarden voor nieuwe zware voertuigen; EU veerkracht tegen de invloed van buitenlandse actoren in de Europese verkiezingscampagne; de zaak Asia Bibi en andere Pakistaanse minderheden.

15/11: Debatten over cases van het breken van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat.

Agenda commissie vergaderingen Europees Parlement

12/11 [AFET]: Stemmingen over: Jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid; Jaarverslag 2017 over mensenrechten en democratie in de wereld en het beleid van de Europese Unie ter zaken; de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.    

12/11 [ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over door overheidsobligaties gedekte effecten; Behandeling van de amendementen van het Jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank

12/11 [AFCO]: Stand van zaken m.b.t. de onderhandelingen over de Brexit - verslag door de voorzitter; behandeling van het ontwerpverslag over de Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement

15/11 [EMPL]: stemming over de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.

15/11 [TRAN]: Stemming over Protocol tot wijziging van de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Jordanië teneinde rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de EU; stemming over gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de gemeenschap.

15/11 [LIBE]: stemming over de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's