Week 47

Tweede Kamer

COSAC in teken van Brexit

Europese Zaken

Van zondag 18 november tot en met dinsdag 20 november gaat er een delegatie namens de vaste commissie voor Europese Zaken naar de vergadering van alle commissies Europese Zaken in de Europese Unie.

De delegatie namens de commissie Europese Zaken bestaat uit Foort van Oosten (delegatieleider en voorzitter van de commissie) Anne Mulder (VVD), Pieter Omtzigt (CDA) Renske Leijten (SP) en Martin van Rooijen (50PLUS). Vanuit de Eerste Kamer neemt Bastiaan van Apeldoorn (voorzitter commissie Europese Zaken in de Eerste Kamer) deel.

Onderwerpen die op de agenda staan zijn vanzelfsprekend de gesloten conceptdeal over de Brexit en het voor Nederland belangrijke thema van transparantie. Ook zal de delegatie een vooraankondiging doen van een activiteit in Beneluxverband over klimaatdoelstellingen op de Klimaattop in Katowice (COP24).

 • 18-20/11:COSAC

Behandeling van Brexit-akkoord in de Kamer

Europese Zaken

Deze week bereikten de onderhandelaars van EU en Verenigd Koninkrijk  een akkoord over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU en over een politieke verklaring op hoofdlijnen over de nieuwe relatie tussen EU en VK. De Britse regering onder leiding van premier May heeft het (concept)akkoord inmiddels omarmd. Dit is reden geweest voor de Europese Raadsvoorzitter Tusk om een speciale EU-top over de Brexit uit te schreven op zondag 25 november. De bedoeling is dat de EU-regeringsleiders het (concept)akkoord dan van EU-zijde zullen bekrachtigen.

In de Tweede Kamer wordt in de aanloop naar deze top op verschillende momenten aandacht besteed aan de Brexit. Op vrijdag 16 november voert de commissie Europese Zaken schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over het Brexit-akkoord. Op woensdag 20 november volgt een technische ambtelijke briefing waarin de Kamerleden geïnformeerd worden over de details van het akkoord en over de beoordeling daarvan door de Nederlandse regering. Op donderdag 21 november stond al een (besloten) overleg met de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger in Brussel, ambassadeur De Groot, gepland over de EU-brede voorbereidingen op een mogelijk no deal-scenario. Zolang de conceptovereenkomst niet door het Europees Parlement en het Britse parlement is bekrachtigd is dit scenario niet uitgesloten.

Op donderdag 22 november zal de Kamer plenair debatteren met minister-president Rutte en minister Blok van Buitenlandse Zaken over het Brexit-akkoord en de visie van het Nederlandse kabinet daarop. Mogelijk worden ook de actuele politieke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk bij dit debat over het Brexit-akkoord betrokken.

 • 21/11: Technische briefing over het akkoord
 • 22/11: Besloten overleg met de Permanente Vertegenwoordiging
 • 22/11: Plenair debat

Financering van ontwikkelingssamenwerking op EU agenda

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De Europese Unie overweegt om meer met de private sector samen te werken om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen. De Europese Commissie heeft daartoe in het nieuwe Meerjarig Financieel Kader voor de periode 2021-2017 voorgesteld speciale fondsen op te richten. Publiek-private sectorsamenwerking zou met name op het Afrikaanse continent tot bloei moeten komen, om zo de demografische ontwikkelingen het hoofd te bieden. Op 26 november vergaderen de Europese ontwikkelingssamenwerkingsministers over deze voorstellen. De woordvoerders van de Kamercommissie voor BuHa-OS zullen op 20 november deze vergadering voorbespreken met minister Sigrid Kaag en daarbij de Nederlandse inzet afstemmen.

 • 20/11: Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking EU

Gesprek met Moldavische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

Op woensdag 21 november 2018 spreken de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van Moldavië, mevrouw Tatiana Molcean. Het gesprek vindt plaats op verzoek van de staatssecretaris die op 21 november een bezoek brengt aan Nederland.

Onderwerpen van gesprek zijn de relaties tussen Nederland en Moldavië en tussen Moldavië en de EU. De relatie tussen de EU en Moldavië wordt vormgegeven door het associatieverdrag dat in 2014 werd ondertekend en in 2016 volledig in werking trad. Naar verwachting zal ook worden gesproken over de aankomende verkiezingen die zijn voorzien op 24 februari 2019.

 • 21/11: Gesprek met Moldavische staatssecretaris Buitenlandse Zaken

Raad voor Concurrentievermogen

Economische Zaken

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat bespreekt op woensdag 21 november tijdens een algemeen overleg met staatssecretaris Keijzer de Raad voor Concurrentievermogen. Dit is tevens de laatste Raad voor Concurrentievermogen tijdens het Oostenrijks EU-voorzitterschap. Op de agenda van de Raad op 29 en 30 november in Brussel staan onderwerpen op het gebied van interne markt en industrie, en onderzoek en ruimtevaart. Onder meer zullen de toekomst van de interne markt en een aantal voorstellen uit het Meerjarig Financieel Kader worden besproken. Tevens zal het inkomende Roemeense EU-voorzitterschap haar programma presenteren voor het eerste semester van 2019.

 • 21/11: Algemeen overleg Raad voor concurrentievermogen

AO Transportraad 3 december

Infrastructuur en Waterstaat

Op 21 november wordt om 14:30u de inzet van Nederland tijdens de Transportraad besproken. De onderhandelingen over het eerste mobiliteitspakket vormen het zwaartepunt van de Raad. Daaronder valt de Europese regelgeving inzake de zogenaamde ‘trucker rights’ , te weten rij- en rusttijden, toepassing van de detacheringsrichtlijn, en voorwaarden voor cabotage (vervoer binnen een EU-lidstaat door een vervoerder uit een andere EU-lidstaat) Op de agenda staat verder onder andere nog verkeersveiligheid van de weginfrastructuur, de aanbesteding van schone voertuigen , en het afschaffen van de omschakeling van winter- naar zomertijd.

 • 21/11: Algemeen overleg Transportraad

Besloten technische briefing Europese btw-dossiers

Financiën

Op donderdag 22 november vindt er  van 10:00 uur tot 11:00 uur een besloten technische briefing plaats door ambtenaren van het ministerie van Financiën over Europese btw-dossiers.

De besloten briefing maakt onderdeel uit van de inspanningen van de commissie om met experts van gedachten te wisselen over Europese btw-dossiers. In de procedurevergadering Financiën  van 7 november jl. is tevens ingestemd met het voorstel van de rapporteurs Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) om enkele experts en wetenschappers te vragen een factsheet op te stellen met betrekking tot enkele Europese btw-voorstellen.

 • 22/11: Besloten technische briefing Europese btw-dossiers

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 47

 • 21/11: Europees Semester (Jaarlijkse groeianalyse); Communicatie over het Investerings Plan voor Europa: inventarisatie en volgende stappen; Interne Markt communicatie (met een beoordeling van overgebleven belemmeringen en mogelijkheden voor actie om deze

Raad

Agenda Raad week 47

 • 19-20/11: Raad Buitenlandse Zaken (Defensie)
 • 19/11: Raad Buitenlandse Zaken
 • 19/11: Raad Landbouw en Visserij

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 47

 • 19/11 [DEVE]: Uiteenzetting en gedachtewisseling over Investeren in voedselveiligheid voor een toekomst zonder honger; Uiteenzetting en gedachtewisseling over de versterking van het partnerschap van de EU met Afrika.
 • 19-20/11 [INTA]: Bespreking van de EU-Afrika alliantie voor duurzame investeringen en banen; gedachtewisseling met de Europese Ombudsman over export credits.
 • 19-20/11 [CULT]: Stemming over onderwijs in het digitale tijdperk; behandeling van het verslag over de vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027); Interparlementaire commissie bijeenkomst over Europees Cultureel Erfgoed.
 • 19-20/11 [ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over het btw-stelsel voor handel tussen lidstaten; De behandeling van amendementen van de belasting van digitale diensten; Behandeling van amendementen voor de vaststelling van het Fiscalis programma.
 • 19-20/11 [EMPL]: Stemmingen over het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk; de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit en de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia.
 • 19-20/11 [ENVI]: Stemming over het oprichten van een programma voor milieu en klimaat actie (LIFE).
 • 19-20/11 [LIBE]: Behandeling van amendementen voor het programma rechten en waarden; het gebruik van (financiële) informatie te gebruiken voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten; Noodvisa.
 • 20/11 [DROI]: Interparlementaire Commissie Bijeenkomst over mensenrechten en externe actie van de EU en lidstaten.
 • 21-22/11 [ITRE]: Stemmingen over Horizon Europe; de vaststelling van het ruimtevaartprogramma en de oprichting van het Europees Defensiefonds; Behandeling van het ontwerpverslag over een Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie.
 • 21-22/11 [IMCO]: Behandeling van amendementen over de vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane; stemming over betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU.
 • 21-22/11 [AGRI]: Financiering, management en toezicht op het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
 • 21/11 [TAX3]: Openbare hoorzitting over de bestrijding van witwaspraktijken in het EU-bankenstelsel.
 • 21/11 [BUDG]: Stemming over het flexibiliteitsinstrument om onmiddellijke budgettaire maatregelen om de aanhoudende uitdagingen van migratie, vluchtelingen en veiligheid te kunnen financieren.
 • 21/11 [PETI/AFCO]: Stemming over het gezamenlijke rapport over het strategische onderzoek van de Ombudsman over de transparantie van wetgevingsdiscussies in de voorbereidende organen van de Raad in de EU.