Week 47

Tweede Kamer

EU-toetredingsperspectief Westelijke Balkan

Europese Zaken

Op dinsdag 21 november organiseert de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement een interparlementaire commissievergadering over de Westelijke Balkan waar ook nationale parlementariërs voor uitgenodigd zijn.

het lid Anne Mulder (VVD) zal namens de commissie Europese Zaken aan deze vergadering deelnemen.

De bijeenkomst staat in het teken van het EU-integratieproces en EU-toetredingsperspectief van de zes landen van de Westelijke Balkan (Servië, Montenegro, Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Albanië en Kosovo). Momenteel voert de EU toetredingsonderhandelingen met kandidaat-lidstaten Servië en Montenegro. Met kandidaat-lidstaten Albanië en Macedonië worden (nog) geen onderhandelingen gevoerd. Bosnië-Herzegovina en Kosovo hebben de status van kandidaat-lidstaat (nog) niet bereikt.

Naar verwachting zal het thema 'EU-uitbreiding' de komende periode in de belangstelling komen te staan. Bulgarije is in de eerste helft van 2018 voorzitter van de Raad van Ministers en zal dit onderwerp als prioriteit stellen. In mei 2018 zal er in Sofia een EU-top over de Westelijke Balkan worden georganiseerd.

 • 21/11: AFET interparlementaire commissievergadering Westelijke Balkan, Brussel

Gesprek met EP-Rapporteur Jongerius over detacheringsrichtlijn

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op 22 november om 15.00 uur zullen de woordvoerders Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek gaan met de rapporteur Detacheringsrichtlijn in het Europees Parlement, Agnes Jongerius (S&D / PvdA). Zij zal de laatste stand van zaken toelichten van de onderhandelingen in de zogenaamde ‘triloog’ tussen Europees Parlement, Europese Commissie en Raad. Namens het EP voert Agnes Jongerius de onderhandelingen als rapporteur, en dus heeft zij goed zicht op het krachtenveld in het EP, de Raad en bij nationale parlementen.

De Raad is op 23 oktober jl. akkoord gegaan met het onderhandelingsmandaat op basis waarvan het Estse voorzitterschap nu namens de lidstaten onderhandelt met het EP, dat op 16 oktober akkoord ging met het rapport van de rapporteurs. Op het oorspronkelijke EU-voorstel van de Europese Commissie, dat in maart 2016 is verschenen, heeft meer dan 1/3 van de - met name Oost-Europese - nationale parlementen een subsidiariteitsbezwaar ingediend bij de Europese Commissie. Daarmee is een gele kaart getrokken. De Europese Commissie heeft het voorstel vervolgens heroverwogen maar is tot de conclusie gekomen dat de richtlijn niet in strijd is met het subsidiariteitsprincipe. Het Nederlandse parlement had overigens geen subsidiariteitsbezwaren, de Tweede Kamer heeft wel heel regelmatig van gedachten gewisseld met de minister over deze richtlijn.

 • 22/11: Gesprek met EP-Rapporteur Jongerius over detacheringsrichtlijn

Cohesiebeleid na 2020

Europese Zaken

Op woensdag 22 november organiseert de commissie Regionale Ontwikkeling (REGI) van het Europees Parlement een interparlementaire commissievergadering met als thema “De toekomst van cohesiebeleid na 2020: kansen, uitdagingen en vervolgstappen”.

Vanuit de commissie Europese zaken zal het lid Anne Mulder (VVD) deelnemen.

De introductie wordt verzorgd door Corina Creţu, de Eurocommissaris voor Cohesiebeleid, en Jaak Aab, de Estse minister voor Openbaar Bestuur. Vervolgens komen verschillende belanghebbenden aan het woord zoals Europarlementariër Kerstin Westphal, de rapporteur van de resolutie over "Bouwstenen voor een EU-cohesiebeleid na 2020" en Michael Schneider, de rapporteur van de Comité van de Regio’s opinie “De toekomst van cohesiebeleid na 2020”.

Tenslotte krijgen nationale parlementen de mogelijkheid om hun visie op de toekomst van cohesiebeleid na 2020 te schetsen en met de leden van de commissie REGI in gesprek te gaan.

De conclusies worden getrokken door de voorzitter van de commissie REGI Iskra Mihaylova.

 • 22/11: REGI interparlementaire commissievergadering Cohesiebeleid, Brussel

Europese Commissie

Agenda

 • 22/11: Europees Semesterpakket; initiatief over hormoonontregelaars; voorstel voor een EU Burgerbeschermingsmechanisme

Raad

Agenda

 • 20/11: Raad Algemene Zaken
 • 20/11: Raad Algemene Zaken (art.50)
 • 20/11: Onderwijs Cultuur Jongerenzaken en Sport-Raad
 • 21/11: Onderwijs Cultuur Jongerenzaken en Sport-Raad

Europees Parlement

EP verwelkomt voorstellen Mobiliteitspakket II

Infrastructuur en Waterstaat

“De leider van de economie van de 21ste eeuw is diegene die de leiding neemt in de transitie naar schone energie,” aldus Sefcovic, Eurocommissaris voor de Energie Unie. Samen met Eurocommissaris Bulc van Transport presenteerde hij het tweede deel van het EU- mobiliteitspakket in de plenaire sessie van het Europees Parlement in Straatsburg. De Europese Commissie heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van emissienormen, alternatief vervoer en schonere brandstoffen.

In de Tweede Kamer bespreken de woordvoerders Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op 22 november in hun procedurevergadering welke instrumenten zij inzetten om invloed uit te oefenen op de Brusselse onderhandelingen over dit pakket. Op 22 januari brengt een delegatie van de commissie IenW een werkbezoek aan Brussel. Dan staan deze voorstellen centraal.

De meeste politieke groepen in het Europees Parlement verwelkomden de voorstellen in het pakket, hoewel ALDE en de Groenen stelden dat de Europese Commissie ambitieuzer mag zijn. Ook Peter van Dalen (ECR, ChristenUnie) sloot zich hierbij aan en wees erop dat het Nederlandse kabinet wil dat in 2030 alle auto’s emissievrij zijn. De ECR onderschreef de voorstellen van de Europese Commissie maar het tijdschema dat zij hanteert vindt zij volstrekt irrealistisch.

Veel lof was er voor het feit dat de Commissie ervoor heeft gekozen om een geïntegreerde aanpak van transport en energie te hanteren. Volgens de woordvoerder van ALDE is er bijna geen beleidsterrein dat niet positief beïnvloed zal worden als deze voorstellen een succes zijn.

Van de Camp (EVP, CDA) twijfelt over of de Europese Commissie wel de juiste balans heeft weten te vinden tussen de belangen van de auto-industrie en milieudoelstellingen. Het is opvallend dat de auto-industrie en de lidstaten rustig zijn, maar de ngo’s veel kritiek hebben op het voorstel over emissies, aldus Van de Camp.

 • 22/11: Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Agenda

 • 20/11: [AFET] Behandeling ontwerpverslag drooglegging inkomstenbronnen jihadi’s en financiering terrorisme; Interparlementaire commissievergadering vooruitzichten EU integratie en toetreding Westelijke Balkan
 • 20/11: [ECON] Monetaire dialoog en openbare hoorzitting met Draghi
 • 20/11: [ENVI] Openbare hoorzitting Europese burgerinitiatief om glyfosaten te verbieden
 • 21/11: [AFCO] Behandeling ontwerpverslag verdragsbepalingen betreffende nationale parlementen; Gedachtewisseling constitutionele implicaties Toekomst van Europa-scenario's; Presentatie Brexit en toekomstige betrekkingen EU-VK
 • 21/11: [DEVE]: Vergadering met nationale parlementen over Europese consensus inzake ontwikkelingsdoelstellingen
 • 21/11: [ECON] Gestructureerde dialoog met Dombrovskis over financiële diensten, stabiliteit en de kapitaalmarktunie; openbare hoorzitting Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP); Gestructureerde dialoog met Verstager
 • 21/11: [FEMM] Interparlementaire commissievergadering geweld tegen vrouwen
 • 21/11: [LIBE] Presentatie jaarverslag Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken; gedachtewisseling interoperabiliteit EU-informatiesystemen; Presentatie Bureau van de EU voor de grondrechten over grootschalige surveillance
 • 22/11: [BUDG] Presentaties ter voorbereiding standpunt EP inzake het MFK na 2020
 • 22/11: [REGI] Interparlementaire commissie toekomst cohesiebeleid
 • 22/11: [SEDE] Gedachtewisseling EU Defensie onderzoeksnetwerken en toekomst EU defensieonderzoek
 • 22/11: [TERR] Gedachtewisseling lokale “human intelligence”; Gedachtewisseling terroristische dreiging in Europa en de rol van EU-Intcen
 • 22/11: [TRAN] Openbare hoorzitting Mobiliteitspakket II