Week 48

Tweede Kamer

Cohesiebeleid besproken

Europese Zaken

Op vrijdag 30 november 2018 vindt in Brussel de Raad Algemene Zaken (RAZ) Cohesiebeleid plaats. Ter voorbereiding van deze RAZ spreken de woordvoerders Europese Zaken tijdens een algemeen overleg met verantwoordelijk staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer.

Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder andere wetgevingsvoorstellen voor het toekomstige cohesiebeleid, zoals gepubliceerd door de Europese Commissie op 29 mei 2018. Ook wordt gesproken over het  EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en de Interreg-fondsen.

 • 28/11: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken (RAZ) Cohesiebeleid

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 29 november spreken de woordvoerders Europese Zaken tijdens de procedurevergadering over de planning van de commissie voor de komende periode tot aan het kerstreces.

Belangrijk onderwerp zal de behandeling van de Brexit zijn. Daarnaast bespreken de woordvoerder Europese Zaken op de procedurevergadering of zij de twee nieuwe EU-voorstellen uit het Commissiewerkprogramma 2019 willen prioriteren. Ook staan twee CVM-rapportages voor Roemenië en Bulgarije geagendeerd.  

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

 • 29/11: Procedurevergadering Europese Zaken

Inbreng politieke dialoog met de Europese Commissie

Justitie & Veiligheid

De commissie Justitie en Veiligheid heeft op 26 september 2018 besloten een politieke dialoog aan te gaan met de Europese Commissie over het EU-voorstel de bevoegdheid van het nog in oprichting zijnde Europees Openbaar Ministerie (EOM) uit te breiden met de bestrijding van grensoverschrijdend terrorisme. Het mandaat van het EOM is nu beperkt tot het bestrijden van fraude met EU-fondsen.

Het voeren van een politieke dialoog is een formeel instrument van de Tweede Kamer om een tweegesprek aan te gaan met de Europese Commissie. Het kan gebruikt worden om een standpunt te verkondigen maar ook bijvoorbeeld om meer informatie over een voorstel te vragen.

 • 29/11: Inbreng politieke dialoog EOM

Iran, Venezuela en Westelijke Balkan op agenda Raad Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

De commissie Buitenlandse Zaken wisselt op donderdag 29 november van gedachten met minister Blok over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) die op 10 december plaatsvindt in Brussel.

Op de agenda van deze RBZ staan Iran, Venezuela, de Westelijke Balkan en de samenwerking tussen de EU en de Afrikaanse Unie. Naar verwachting zullen de ministers ook een nieuwe EU-strategie voor India aannemen.

 • 29/11: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

Werkbezoek Brexit

Europese Zaken en Financiën

Op donderdagmiddag 29 november en vrijdag 30 november 2018 brengt een delegatie vanuit de commissie Europese Zaken en de commissie Financiën in de Tweede Kamer  een bezoek aan de Duitse Bondsdag.

De leden spreken met de Duitse collega-parlementariërs en bewindspersonen over de toekomst van de Europese Unie na de Brexit en willen de klokken gelijk zetten op tal van financiële terreinen, waaronder de Meerjarig Financieel Kader onderhandelingen en de stand van zaken in de Eurozone.

De delegatie bestaat uit de leden Foort van Oosten (Voorzitter commissie Europese Zaken), Anne Mulder (VVD), Aukje de Vries (VVD), Pieter Omtzigt (CDA), Tony van Dijck (PVV), Renske Leijten (SP), Henk Nijboer (PvdA) en Martin van Rooijen (50PLUS).

Delegatieleider Foort van Oosten: “Interparlementaire samenwerking en het zoeken naar coalities in de Europese Unie is belangrijk na Brexit en in dat kader wordt dit bezoek afgelegd.”

 • 29-30/11: werkbezoek commissie Europese Zaken & commissie Financiën aan Berlijn.

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 48

 • 28/11: Strategie voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de EU in lijn met het Parijs akkoord; Voortgangsrapport over de Kapitaalmarktunie; Derde voortgangsrapport over de risico reductie binnen de Bankenunie.

Raad

Agenda Raad week 48

 • 25/11: Buitengewone Europese Raad (art. 50)
 • 26/11: Raad Buitenlandse Zaken (Ontwikkeling)
 • 26-27/11: Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport
 • 29-30/11: Raad Concurrentievermogen
 • 30/11: Raad Algemene Zaken

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 48

 • 26/11 [AFET]: Gedachtewisseling met Carlos Holmes Trujillo, minister van Buitenlandse Zaken van Colombia
 • 27/11 [BUDG/CONT]: Bescherming van de EU begroting in het geval van algemene tekortkomingen in relatie tot de rechtsstaat in lidstaten
 • 26-27/11 [BUDG/ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over de instelling van het Europees Monetair Fonds; Vaststelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen
 • 26-27/11 [ENVI]: Stemming over de ontwerpresolutie “Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen”; Gedachtewisseling met de Commissie over de uitvoeringsverordening wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur van verscheidene werkzame stoffen
 • 26-27/11 [LIBE]: Behandeling van het ontwerpverslag over de Europese grens- en kustwacht; behandeling van de vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode; Gedachtewisseling over het Asielagentschap van de EU.
 • 27/11 [EMPL]: Stemming over het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 48

 • 28/11: Debat met de Minister-President van Denemarken over de toekomst van Europa; Statement van de Europese Commissie over het interne markt pakket en over de strategie voor vermindering van uitstoot van broeikasgassen in lijn met het Parijs akkoord
 • 29/11: 2019 budgettaire procedure: het resultaat van het bemiddelingscommittee; Stemmin gover de mobilisatie van het Europese Solidariteitsfonds; stemming over de ontwerpbegroting: verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (eigen middelen)