Week 49

Tweede Kamer

Kamer pleit voor transparantie op COSAC-conferentie

Europese Zaken

Een delegatie van de commissie Europese Zaken, bestaande uit de commissievoorzitter Veldman (VVD) en de leden Anne Mulder (VVD) en Van der Graaf (ChristenUnie), zal op zondag 1 en maandag 2 december deelnemen aan de plenaire COSAC-conferentie in de Finse hoofdstad Helsinki. COSAC is het samenwerkingsverband van commissies Europese Zaken van de nationale parlementen in de EU en van het Europees Parlement.

De delegatie zal zich inzetten voor het vergroten van de transparantie in het EU-wetgevingsproces. Met name binnen de Raad van de Europese Unie wordt vaak achter gesloten deuren vergaderd en zijn weinig documenten toegankelijk voor het publiek. Ook vraagt de delegatie tijdens de conferentie aandacht voor de rechtsstaat in de EU. En marge zal de delegatie een overleg organiseren met gelijkgestemde delegaties die actief zijn op het thema rechtsstatelijkheid.

Tot slot zal de conferentie worden toegesproken door de heer Sefcovic, de nieuwe vice-voorzitter van de Europese Commissie verantwoordelijk voor institutionele relaties. De nieuwe Europese Commissie onder leiding van voorzitter Von der Leyen treedt op 1 december 2019 officieel aan, nadat zij afgelopen week door het Europees Parlement werd goedgekeurd.

 • 01-02/12: COSAC-conferentie

Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 10 december

Europese Zaken

Op maandag 2 december voeren de de leden van de vaste commissie voor Europese Zaken schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken Blok over de Raad Algemene Zaken (RAZ), die plaats zal vinden op 10 december in Brussel. De RAZ van 10 december zal de laatste RAZ van dit kalenderjaar zijn.

De leden zullen het kabinet bevragen over de geannoteerde agenda voor de RAZ. Er zal in ieder geval gesproken worden over de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2012-2027,  de Artikel 7-hoorzitting betreffende Hongarije, ontwerpraadsconclusies betreffende hybride dreigingen en de voorbereidingen voor de aankomende Europese Raad (ER) van 12-13 december te Brussel, bijvoorbeeld over het klimaat.

 • 02/12: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 10 december

Onderhandelingen MFK

Europese Zaken

Op woensdagochtend 4 december krijgen de leden van de commissie Europese Zaken een besloten technische briefing van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de stand van zaken in de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 2021-2027. 

De nieuwe EU-begroting staat ook op de agenda van de Raad Algemene Zaken op 10 december 2019 en op de agenda van de Europese Raad op 12 en 13 december aanstaande.

 • 04/12: Besloten technische briefing Meerjarig Financieel Kader 2021-2027

Algemeen overleg EU-Gezondheidsraad

Volksgezondheid Welzijn en Sport

Op donderdag 5 december 2019 gaan de leden van de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek met minister Bruins over de Nederlandse inzet voor de EU-Gezondheidsraad op 9 december aanstaande. De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de Raad zijn de toegankelijkheid van geneesmiddelen en de voortgang op het dossier evaluatie van gezondheidstechnologie. Moeten we er sterker op inzetten de productie van geneesmiddelen terug te halen naar Europa? Wat moet er gedaan worden aan prijstransparantie van medicijnen? En wat zijn de invloeden en risico’s van de Brexit op het gebied van toegankelijkheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen? Dit zijn elementen waar de leden naar verwachting op in zullen gaan tijdens het debat. Ook de laatste stand van zaken met betrekking tot de verhuizing en recente opening van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) staat als onderwerp op de agenda van het overleg. 

 • 05/12: Algemeen Overleg EU-Gezondheidsraad dd 9 december 2019

Kamer neemt wijziging uitvoeringswet Europees burgerinitiatief aan

Plenair debat

Het Europees burgerinitiatief is geïntroduceerd met het Verdrag van Lissabon. Sinds 2012 regelt Verordening (EU) nr. 211/2011 de regels en procedures voor het burgerinitiatief. Het burgerinitiatief beoogt burgers actief te betrekken bij het Europese besluitvormingsproces, door hen indirect het recht van initiatief op het terrein van wetgeving te bieden. Het gaat daarbij om een voorstel over een kwestie waarvan burgers vinden dat er maatregelen op EU-niveau nodig zijn. De verordening uit 2012 is onlangs vervangen om technische, juridische en praktische tekortkomingen in de uitvoering van de verordening te verhelpen. Verordening (EU) nr. 2019/788 beoogt het Europees burgerinitiatief) toegankelijker, minder omslachtig en gebruiksvriendelijker te maken, Ook moet de nieuwe verordening zorgen voor meer debat en burgerparticipatie en de EU dichter bij de burger te brengen. In de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aanhangig om specifieke regels voor Nederland in te voeren ter uitvoering van de nieuwe verordening. Deze uitvoeringswet is aangemeld als hamerstuk en de Kamer zal daar naar verwachting donderdag 5 december een definitief besluit over nemen.

 • 05/12: Plenair debat Europees burgerinitiatief

Europese Commissie

Europese Commissie - week 49

De nieuwe Commissie treed op 1 december aan. 

Raad

Europese Raad - week 49

02-03/12: JBZ-raad

02/12: Transportraad

03/12: Telecomraad

04/12: Eurogroep

05/12: ECOFIN 

   

  Europees Parlement

  Europees Parlement - week 49

  04/12: AFCO: Hoorzitting over de verkiezingen van 2019 en over voorstellen met het oog op het debat over de toekomst van Europa.

  04-05/12: AFET: Interparlementaire commissievergadering over de EU-prioriteiten voor het buitenlands beleid voor de nieuwe institutionele cyclus. 

  04-05/12: AGRI: Hoorzitting over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

  02-03/12: DROI: Gedachtwisseling met Joshua Wong, Secretaris-generaal en mede-oprichter van de Demosisto-partij uit Hong Kong.

  02-03/12: ECON: Monetair dialoog met Christine Legarde, president van de Europese Centrale Bank. Gedachtewisseling en stemmingen over de bedoeming van leden van de directie van de Europese Centrale Bank, kandidaten: Fabio Panetta en Isabel Schnabel. Stemming over eerlijke belastingen in een gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie, BEPS 2.0.

  04/12: EMPL: Rapportage over onderhandelingen: coördinatie van socialezekerheidsstelsels; wijzigingsregelgeving minimumvereisten voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimale pauzes en dagelijkse en wekelijkse rusttijden; handhavingsvereisten en specifieke regels voor het ter beschikking stellen van chauffeurs in de sector van het wegvervoer.

  04/12: IMCO: Overweging over het advies over de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte passagiers- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en betreffende toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie.

  04/12: TRAN: Stemming over de 'Connecting Europe Facility'.

  02-02/12: INTA: gedachtewisseling over de vrijhandelsovereenkomst EU-Vietnam met de Europese Kamer van Koophandel in Vietnam en met de Internationale Arbeidsorganisatie. Overweging over de toegang van goederen en diensten van derde landen tot de interne market van de Unie op het gebied van overheidsopdrachten. Hoorzitting over het beroepsorgaan van de WTO met een voormalig EU-lid in het beroepsorgaan.

  02-03/12: LIBE: Gedachtewisseling over: de stand van zaken bij de implementatie van het inreis- / uitreissysteem (EES) en van het Europees reisinformatie- en machtegingssysteem (ETIAS), met de Commissie, EU-LISA, Europol en het Europees grens- en kunstwachtagentschap; de implementatie van de nieuwe Europese grens- en kustwacht verordening (EBCG) met het Europees grens- en kunstwachtagentschap. 

  02-03/12: PECH: Stemming over het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam. Hoorzitting over de stand van zaken van de landingsplicht.

  02-03/12: PETI: Hoorzitting met de kandidaten voor de functie van Europese Ombudsman. Gedachtewisseling over het verzoekschrift over de invoering van een belasting op vliegtuigbrandstof voor vluchten binnen de EU.

  02-03/12: SEDE: Gedachewisseling over het Europees defensie-programma voor industriële ontwikkeling (EDIDP): stand van zaken en geleerde lessen.

  03/12: TRAN: Hoorzitting over de toekomst van goedkope vliegreizen.