Week 49

Tweede Kamer

Wijziging Verzamelwet Brexit

Europese Zaken

Er is nog een maand te gaan tot de uiterste datum (31 december 2020) om tot een nieuw handels- en partnerschapsakkoord te komen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. In het geval van een no deal over een toekomstig partnerschap wil het Nederlandse kabinet voorbereid zijn op eventuele nadelige gevolgen. Daarom heeft het kabinet een wijziging van de Verzamelwet Brexit ingediend bij de Tweede Kamer.

Na de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel staat deze week de mondelinge behandeling met de minister van Buitenlandse Zaken op de agenda. Op maandag 30 november zal in twee delen het wetgevingsoverleg over de Wijziging van de Verzamelwet Brexit plaatsvinden. Op donderdag 3 december zal de Tweede Kamer over het wetsvoorstel stemmen. Daarna zal de Eerste Kamer zich over de behandeling buigen, met het oog op inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2021.

 • 30/11: Wetgevingsoverleg Wijziging Verzamelwet Brexit

Schriftelijk overleg BNC-fiche Douane-unie

Financiën

Op dinsdag 1 december organiseert de commissie voor Financiën haar inbreng van een schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie (BNC-fiche) van het actieplan van de EU voor een douane-unie. In het actieplan wil de Commissie komen tot een verlaging van kosten en administratieve lasten door een vereenvoudiging door te voeren in de vorm van een één-loket systeem. Hiermee moet de import en export op meer gestandaardiseerde wijze worden geregistreerd om kosten te besparen.

 • 01/12: Schriftelijk overleg BNC-fiche Douane-unie

Algemeen overleg Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

Justitie & Veiligheid

De JBZ-raad  (Raad Justitie en Binnenlandse Zaken) is deze keer opgeknipt in een justitiedeel dat op woensdag 2 december plaatsvindt en een asiel- en migratiedeel dat op maandag 14 december zal plaatshebben. Tijdens het Justitie-deel spreken ministers onder meer over een Duits plan voor een  Europees Politie-Partnerschap dat beoogt praktische samenwerking te vergemakkelijken tussen politiemensen in zaken waarbij grensoverschrijdende elementen betrokken zijn.

Mogelijk wordt ook gesproken over een resolutie betreffende data-encryptie die ingaat op het dilemma tussen opsporingsbelangen en het belang van bescherming van persoonsgegevens. Verder staat deze sessie van de Raad opnieuw het onderwerp rechtsstatelijkheid op de agenda. Onder meer wordt gesproken over een idee van het Duitse Raadsvoorzitterschap om rechters aan te moedigen binnen een 'dialoogforum' deel te laten nemen aan de gedachtewisseling over fundamentele Europese waarden en rechtsstaat.

 • 01/12: Algemeen overleg JBZ-Raad dd 2 december 2020

Raad Buitenlandse Zaken over trans-Atlantische betrekkingen en strategische autonomie

Buitenlandse Zaken

Het algemeen overleg van de commissie Buitenlandse Zaken met minister Blok ter voorbereiding van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) vindt plaats op donderdag 3 december en is te volgen via de website van de Tweede Kamer.

Op maandag 7 december vergaderen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken over trans-Atlantische betrekkingen en strategische autonomie. In vervolg op de RBZ van 20 november jl. zullen de ministers een meer substantiële discussie voeren over versterking van de trans-Atlantische relaties na de Amerikaanse verkiezingen. Het doel is om tot een gemeenschappelijke inzet op dit punt te komen. Met betrekking tot strategische autonomie wil de Hoge Vertegenwoordiger een praktische discussie voeren over de betekenis van strategische autonomie en hoe dat kan worden geïmplementeerd. Deze discussie is volgens de HV van belang omdat de lidstaten van mening verschillen over de betekenis van Europese strategische autonomie.

Ook zal onder het onderwerp “actuele aangelegenheden” kort worden stilgestaan bij Hongkong, Georgië en mensenrechten waarbij Nederland hoopt dat het EU-mensenrechtensanctieregime kan worden vastgesteld.

 • 03/12: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken dd 7 december 2020

Behandelvoorbehoud ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Volksgezondheid Welzijn en Sport

Op vrijdag 4 december leveren de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport hun input voor het schriftelijk overleg over het behandelvoorbehoud op het EU-voorstel voor een verordening inzake ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. Dit voorstel is onderdeel van het pakket voor de EU-Gezondheidsunie, waarin ook voorstellen worden gedaan voor de versterking van de mandaten voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC).

Het voornaamste doel van dit overleg is om tot informatieafspraken te komen over hoe het kabinet de Kamer de komende tijd zal informeren over de onderhandelingen in Brussel. Ook zullen de leden naar verwachting al enkele eerste inhoudelijke vragen stellen over het voorstel, waaronder over het voorstel om op EU-niveau de noodtoestand te kunnen uitroepen en over het opzetten, invullen en monitoren van de Europese en de nationale paraatheids- en responsplannen.

 • 4/10: Schriftelijk overleg Behandelvoorbehoud

Europese Commissie

Agenda Europees Parlement week 49

 • 30/11 [EMPL]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over de coördinatie van sociale zekerheidssystemen, European Social Fund (ESF+) en het European Global Adjustment Fund (EGF)
 • 30/11 [ENVI]: Terugkoppeling van de onderhandelingen over vaststelling van een actieprogramma van de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 282/2014 (“EU4Health-programma”)
 • 30/11 [INTA]: Gedachtewisseling over de toegang tot vaccins en ander aanverwant COVID-19-materiaal in het kader van de WTO
 • 30/11 [LIBE]: Gedachtewisseling over de Artikel 7-procedures m.b.t. de situatie van de rechtsstaat in Hongarije en Polen, met o.a. Eurocommissaris Reynders (Justitie) en vertegenwoordigers van de Raad en de nationale autoriteiten van Hongarije en Polen
 • 30/11 [LIBE]: Gedachtewisseling over de recente ontwikkelingen in Hongarije en Polen met betrekking tot de rechten van LHBTI's met Eurocommissaris Dalli (Gelijkheid)
 • 01/12 [AFET-DROI]: Uitwisseling over de mensenrechtenschendingen in Wit-Rusland met o.a. experts van de VN en OVSE
 • 01/12 [EMPL]: Uitwisseling over de gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen
 • 01/12 [LIBE]: Gedachtewisseling over de recente aantijgingen over pushbacks tijdens operaties van Frontex in het oostelijk Middellandse Zeegebied, met de uitvoerend directeur van Frontex
 • 01/12 [LIBE]: Interparlementaire Commissievergadering over de evaluatie van de activiteiten van Eurojust
 • 01/12 [SEDE]: Debriefing over het resultaat van de Raad buitenlandse zaken – bijeenkomst van de Ministers van Defensie door Charles Fries adjunct-secretaris-generaal voor het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) en crisisrespons
 • 02/12 [AFET]: Interparlementaire Commissievergadering over de Westelijke Balkan en de EU-reactie op de gebeurtenissen in Wit-Rusland
 • 02/12 [ANIT]: Uitwisseling met Janusz Wojciechowski (Eurocommissaris voor Landbouw)
 • 02/12 [CULT]: Publieke hoorzitting over het onderwijspakket: doelen, uitdagingen en succesfactoren
 • 02/12 [IMCO]: Gedachtewisseling over de gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen
 • 02/12 [AFET]: Gedachtewisseling over het rapport van de Commissie over Turkije (2019-2020)
 • 03/12 [AFCO]: Gedachtewisseling over de participatie van burgers en het maatschappelijk middenveld in de Conferentie over de Toekomst van Europa

Agendapunten Europese Commissie week 49

 • 02/12: De 'remaining safe strategy'
 • 02/12: Het media- en audiovisuele actieplan
 • 02/12: De nieuwe strategie voor de implementatie van het verdrag van de Fundamentele Rechten
 • 02/12: Het Europese Democratie Actieplan
 • 02/12: Communicatie over de digitalisering van de justitiële systemen
 • 02/12: Grensoverschrijdende e-Justice in Europa (e-CODEX)

Raad

Agenda Raad week 49

 • 30/11: Videoconferentie van de Eurogroep
 • 30/12: Videoconferentie van de OJCS-Raad (Jeugdzaken en Onderwijs)
 • 01/12: Videoconferentie van de OJCS-Raad (Cultuur en Audiovisuele Media en Sport)
 • 01/12: Videoconferentie van de ECOFIN
 • 02/12: Videoconferentie van de EU Gezondheidsraad
 • 02/12: Videoconferentie van de JBZ-Raad (Justitie)
 • 03/12: Videoconferentie van de Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken