Week 49

Tweede Kamer

Kamer bespreekt afschaffing zomer-/wintertijd

Binnenlandse Zaken

De Europese Commissie wil de halfjaarlijkse omschakeling van zomer- en wintertijd afschaffen. De Commissie heeft dat voorgesteld naar aanleiding van een consultatie onder EU-burgers. In grote meerderheid gaven zij aan voor afschaffing te zijn. De Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken wil echter eerst debatteren met minister Ollongren, voordat hierover een besluit wordt genomen. Er is daarom een behandelvoorbehoud geplaatst op het voorstel. In een algemeen overleg op dinsdag 4 december 2018 zullen informatie-afspraken worden gemaakt over de Nederlandse onderhandelingsinzet.

 • 04/12: Algemeen overleg afschaffing zomer-/wintertijd

Brexit en MFK op de agenda

Europese Zaken

Op dinsdag 4 december voeren de woordvoerders schriftelijk overleg met minister van Buitenlandse Zaken Blok over de Raad Algemene Zaken op 11 december. Deze Raad bereidt de formele Europese Raad op 13 en 14 december 2018 voor.

 

Belangrijke onderwerpen zijn de onderhandelingen van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, de nieuwe EU-begroting en de Brexit. Daarnaast staat de rechtsstaat in Polen en in Hongarije op de agenda. Tenslotte geeft het Oostenrijks EU-voorzitterschap een terugkoppeling van de conferentie over subsidiariteit op 15 en 16 november in de Oostenrijkse stad Bregenz.

 

 • 05/12: Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 11 december

Experts spreken over Verzamelwet Brexit

Europese Zaken

Op woensdag 5 december spreken de woordvoerders Europese Zaken met een aantal experts over de Verzamelwet Brexit.

Volgens de toelichting volgt dit wetsvoorstel uit een inventarisatie of en zo ja, welke wetten in formele zin aanpassing of aanvulling behoeven naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 30 maart 2019.

Op 29 november jl. kregen de woordvoerders al een ambtelijke  technische briefing over deze Verzamelwet Brexit. Op 5 december spreken de woordvoerders met onder andere hoogleraar Staatsrecht en vergelijkend staatsrecht Roel de Lange van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans van de universiteit Leiden. Ook over de rechtspositie van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk in de Verzamelwet Brexit wordt gesproken door vertegenwoordigers van The3million.

Het rondetafelgesprek is live te volgen vanaf 9.30 via de website van de Tweede Kamer.

 • 05/12: Rondetafelgesprek Verzamelwet Brexit

Met verkiezingen in zicht, nog geen langdurige oplossing migratie

Justitie & Veiligheid

In december komen de lidstaten op ministers- en daarna op regeringsleidersniveau bijeen om het opnieuw te hebben over migratie. Een groot aantal voorstellen is in de afgelopen jaren gelanceerd, variërend van een Europese grenswacht, tot regels over opvang en procedures bij terugkeer. Over een groot aantal van deze voortellen hebben de lidstaten nog geen akkoord met elkaar gesloten. Ook de onderhandelingen met het Europees Parlement verlopen stroef. Op woensdag 5 december debatteert de commissie J&V met staatssecretaris Harbers over de stand van zaken rondom migratie en over de vraag wat wel wordt gedaan.

Het justitiedeel van de JBZ-Raad staat deze sessie in het teken van besluitvorming over meerdere grote dossiers. Allereerst wordt na twee-en-half jaar gestaag onderhandelen beoogd een akkoord te bereiken op de Verordening Brussel II-bis inzake de wederzijdse erkenning van familierechtelijke beslissingen. Bijzonder aan dit dossier is dat aan Raadszijde sprake is van besluitvorming bij unanimiteit en dat voor de Staten-Generaal instemmingsrecht geldt. Twee andere in het oog springende dossiers die voor een akkoord op de agenda van de Raad staan betreffen een verordening betreffende het grensoverschrijdend  bewaren en overdragen van elektronisch bewijsmateriaal (“e-evidence”) en een verordening ter voorkoming van verspreiding van terroristische online content. Beide dossiers zijn in hoog tempo behandeld aan de zijde van de Raad in de hoop nog tijdens de volgend jaar aflopende zittingsperiode van de Commissie Juncker tot een akkoord met het Europees Parlement en de Europese Commissie te komen.

 • 05/12: Algemeen overleg JBZ-Raad d.d. 7 december 2018

Lunchgesprek met Kroatische parlementsleden

Europese Zaken

Op woensdag 5 december houdt de commissie Europese Zaken een werklunch met een delegatie uit het Kroatische parlement, de ‘Hrvatski sabor’. De inkomende delegatie bestaat onder anderen uit de voorzitters van de commissies Europese Zaken en Buitenlandse Zaken. In het gesprek zullen actuele EU-dossiers zoals de Brexit en het Meerjarig Financieel Kader aan de orde komen. Het bezoek vindt mede plaats tegen de achtergrond van het aankomende EU-voorzitterschap door Kroatië in 2020. Het Kroatische parlement wil leren van de kennis en ervaringen van de parlementaire dimensie van het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016.

 • 05/12: Lunchgesprek Kroatische parementsleden

EU-Gezondheidsraad voorbesproken

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op woensdag 5 december vindt er een algemeen overleg EU-gezondheidsraad plaats. Het overleg dient als voorbereiding op de Europese gezondheidsraad van 7 december. Op de agenda staat onder andere de voortgang van een aantal dossiers zoals Health Technology Assessments (HTA’s),  Supplementary Protection Certificates (Aanvullende Beschermende Certificaten) en de toegankelijkheidsakte. Meer in het algemeen zal de Gezondheidsraad gewijd worden aan de toekomst van het Europees medicijnenbeleid en het meerjarig financieel kader.

 • 05/12: Algemeen overleg Gezondheidsraad d.d. 7 december 2018

Parlementaire conferentie Wereldhandelsorganisatie (WTO)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op donderdag 6 en vrijdag 7 december vindt de parlementaire conferentie over de WTO plaats in het hoofdkantoor van de Wereldhandelsorganisatie in Genève. De conferentie is een gezamenlijk initiatief van de Interparlementaire Unie (IPU) en het Europees Parlement. Het doel van de conferentie is om de transparantie rondom het WTO te vergroten. Het onderwerp van de conferentie is de toekomst van de WTO. Namens de commissie BuHa-OS zal Tweede Kamerlid Van Haga (VVD) deelnemen. 

 • 06-07/12: Parlementaire conferentie WTO

Milieuraad besproken

Infrastructuur en Waterstaat

Op donderdag 6 december wordt de inzet van Nederland tijdens de Milieuraad op 20 december met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat besproken. Tijdens de Raad wil het Oostenrijks EU-Voorzitterschap een akkoord bereiken over CO2 normen voor zware bedrijfsvoertuigen (met name vrachtwagens). Daarnaast zal de Europese Commissie haar lange termijn strategie voor klimaat presenteren. Op de agenda staat verder nog een bespreking van het Commissievoorstel voor LIFE, het milieu- en klimaatfonds uit het Meerjarig Financieel Kader.

 • 06/12: Algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 december 2018

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 49

 

 • 5/12: Communicatie ver het versterken van de internationale rol van de Euro; gecoördineerd plan voor het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie in Europa Actieplan op desinformatie;
 • Voortgangsrapport over de Implementie van de Europese Agenda over Migratie; het stand van zaken rapport van het MFK.

Raad

Agenda Raad week 49

 • 3-4/12: Transportraad
 • 4/12: ECOFIN Raad
 • 6-7/12: Raad Werkgelegenheid en Sociale Zaken
 • 6-7/12: JBZ-Raad

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 49

 • 3/12 [REGI]: Behandeling van de amendementen van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
 • 3/12 [INTA]: Stand van de lopende triloogonderhandelingen; behandeling van de amendementen van de vrijhandels- en investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Singapore en Vietnam
 • 3/12 [BUDG]: Presentatie ontwerpbegroting 2019 door Eurocommissaris Oettinger
 • 3/12 [ECON]: Stemming over de bevordering van het gebruik van kmo-groeimarkten; Stemming over de digitale diensten belasting en over de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid
 • 3/12 [ECON/BUDG]: Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen
 • 3/12 [EMPL]: Stemming over ESF+
 • 3/12 [ITRE]: Stemming over hergebruik van overheidsinformatie; Bespreking van de lopende interinstitutionele onderhandelingen.
 • 3/12 [TRAN]: Stemming over het beheer van verkeersveiligheid van weginfrastructuur; stemming over de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen
 • 3/12 [AGRI]: Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen
 • 3/12 [CULT]: Behandeling van amendementen van het Erasmus programma
 • 3/12 [DROI]: Hoorzitting over de rol van digitalisering in de bevordering/bescherming van mensenrechten en mensenrechtenactivisten
 • 6/12 [IMCO]: Bespreking van de lopende interinstitutionele onderhandelingen; Stemming over het Douane-programma voor samenwerking; Stemming over de bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
 • 6/12 [AFET]: Bespreking van de stand van zaken m.b.t. politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland; Bespreking van het ontwerpverslag opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling
 • 6/12 [AFET/DEVE]: Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking