Week 5

Tweede Kamer

Kamer maakt informatieafspraken over EMU-voorstellen

Financiën

De commissie Financiën spreekt op 31 januari met de minister van Financiën over twee recent verschenen voorstellen uit het EU-pakket voor de voltooiing van de ‘Economische en Monetaire Unie’ (EMU).

De Kamer heeft een behandelvoorbehoud geplaatst op de voorstellen voor de instelling van een Europees Monetair Fonds en de begrotingsverantwoordelijkheid van de lidstaten. Dit wil zeggen dat de regering geen onomkeerbare stappen mag zetten in de Brusselse onderhandelingen totdat de Kamer en het kabinet afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop de Kamer tijdens de Europese onderhandelingen wordt geïnformeerd.

 • 31/01: Algemeen overleg behandelvoorbehoud EMU-voorstellen

EU-agentschappen en cohesiebeleid onderwerp van gesprek met Europese Rekenkamer

Europese Zaken

Voorafgaand aan het gesprek van de leden van de commissie Financiën over de steunprogramma’s voor Griekenland spreken de woordvoerders van de commissie voor Europese Zaken met het Nederlandse lid in de Europese Rekenkamer, de heer Brenninkmeijer.

Onderwerpen van gesprek zijn de 'De controle 2016 van EU-agentschappen’ door de Europese Rekenkamer en een speciaal verslag over de voorwaarden voor en de effecten van het Europese cohesiebeleid.

Het verslag 'De controle 2016 van EU-agentschappen’ bevat een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies van de jaarlijkse controles van de Europese agentschappen door de Europese Rekenkamer over 2016. Het heeft betrekking op de betrouwbaarheid van de rekeningen van de agentschappen, de rechtmatigheid van ontvangsten en uitgaven, en ook op enkele aspecten met betrekking tot de prestaties van de Europese agentschappen.

 • 31/01: Gesprek met het Nederlandse lid in de Europese Rekenkamer, de heer Brenninkmeijer.

Gesprek over Griekse noodsteun met hoofdonderhandelaar Europese Commissie en Europese Rekenkamer

Europese Zaken en Financiën

Op 31 januari bespreken de leden van de commissie Financiën de steunprogramma’s voor Griekenland. Zij doen dit naar aanleiding van het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over dit onderwerp.

De ERK onderzocht het beheer door de Europese Commissie van deze noodsteun. Eerst staat een gesprek met leden Brenninkmeijer (Nederland) en Tomé Muguruza (Spanje)  van de Europese Rekenkamer gepland in de Kamer, gevolgd door een gesprek met de hoofdonderhandelaar van de Europese Commissie voor Griekenland. Beide gesprekken zijn openbaar.

 • 31/01: Gesprekken met de Europese Rekenkamer en Europese Commissie

Commissie EZK debatteert over klimaat

Economische Zaken en Klimaat

Op 1 februari aanstaande vindt van 10:00 – 13:00 het eerste algemeen overleg van de woordvoerders klimaat met minister Wiebes (EZK) plaats. Dit AO gaat over alle aspecten van het klimaatbeleid.

Mondiaal klimaatbeleid wordt besproken aan de hand van de gemaakte afspraken op de klimaatconferenties COP 22 en COP 23. De stand van zaken van het Europees klimaatbeleid en de betekenis daarvoor voor Nederland komt aan de orde, met name waar het gaat over de inspanningsverdeling van de klimaatverplichtingen over de EU-lidstaten (effort sharing).

Tot slot is een belangrijk onderdeel van het debat de Nederlandse invulling van de voornoemde afspraken, met onder meer de Stimuleringsregeling van de hernieuwbare energieproductie en de toekomstige plannen die vorm moeten krijgen via de Klimaatwet en via een nieuw klimaat- en energieakkoord.

 • 01/02: Algemeen overleg klimaat

Ambassadeursconferentie in Ridderzaal

Buitenlandse Zaken

Op donderdag 1 februari worden de Nederlandse ambassadeurs door de Kamervoorzitters in de Ridderzaal ontvangen voor een gedachtewisseling met Kamerleden over buitenlandpolitieke thema's. De ambassadeurs komen eenmaal per jaar vanuit de hele wereld naar Den Haag voor de zogeheten ambassadeursconferentie.

Een onderdeel van hun programma is gereserveerd voor ontmoeting met Kamerleden. Onderwerpen die besproken zullen worden, zijn bijvoorbeeld migratie, economische diplomatie, cyberdefensie, trans-Atlantische betrekkingen. Ook Europese thema's zoals de Brexit en het EU-toetredingsproces voor landen in de Balkan komen aan de orde. Alle Kamerleden zijn uitgenodigd om aan deze activiteit deel te nemen.

 • 01/02: Ambassadeursconferentie

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 5

 • 31/01: Wetgevend voorstel gezondheidstechnologie assessment; Herziening drinkwaterrichtlijn; Update situatie in Iran; Inwerkingtreding gedragscode Commissarissen

Raad

Agenda Raad week 5

 • 29/01: Raad Algemene Zaken
 • 29/01: Landbouw- en Visserijraad
 • 01/02: Informele Raad voor Concurrentievermogen

Europees Parlement

Commissie AFCO akkoord over transnationale kieslijsten

Het Verenigd Koninkrijk laat na haar vertrek uit de EU 73 zetels achter in het Europees Parlement. De Brexit vormt een gelegenheid voor de instellingen om zich te buigen over de omvang en samenstelling van het EP. Wegens demografische ontwikkelingen is de zetelverdeling niet meer representatief. De commissie institutionele zaken (AFCO) in het EP stemde afgelopen dinsdag over deze kwestie, alsook over Spitzenkandidaten en transnationale kieslijsten. Vooral dit laatste onderwerp ligt gevoelig bij verschillende leden. Het rapport is aangenomen door de commissie met twintig stemmen voor en vier tegen.

De AFCO-commissie adviseert het aantal zetels terug te brengen van 751 naar 705 na voltrekking van de Brexit. 26 van de 73 vrije zetels worden toebedeeld aan landen die nu ondervertegenwoordigd worden. Dat betekent volgens dit advies dat Nederland er drie zetels bij zou krijgen bij de volgende EP-verkiezingen in 2019.

Het voorstel voor transnationale kieslijsten was onderwerp van debat tijdens de bespreking. Waar Europarlementslid Leinen (S&D) zich positief over het voorstel uitdrukte, spraken zijn collega’s Rangel (EVP) en Andersson (Groenen) hun zorg uit over de transnationale lijsten. Een van de discussiepunten was de vraag of de afstand tussen kiezer en gekozene door transnationale lijsten verkleind of juist vergroot zal worden.

De plenaire vergadering debatteert en stemt over de voorstellen tijdens de februari-sessie in Straatsburg. Op 23 februari vindt er een informele Europese Top plaats waar de Europese regeringsleiders en staatshoofden zich over de kwestie buigen. Deze top wordt in de Tweede Kamer voorbereid met een plenair debat met de minister-president.

 • 23/01: Vergadering AFCO-commissie

Agenda Europees Parlement week 5

 • 29/01: [CONT] Presentatie Europese Rekenkamer doelmatigheid crisisbeheersing banken door ECB
 • 01/02: [TRAN] Gedachtewisseling Commissie gemeenschappelijke voorschriften gecombineerd vervoer goederen tussen lidstaten; gedachtewisseling Commissie gemeenschappelijke regels toegang internationale markt touringcar- en autobusdiensten