Week 6

Tweede Kamer

Eurocommissaris Timmermans spreekt over rechtsstaat

Europese Zaken

Op uitnodiging van de commissie Europese Zaken bezoekt de Nederlandse Eurocommissaris en Eerste Vicevoorzitter van de Europese Commissie, de heer Frans Timmermans, de Tweede Kamer op dinsdag 5 februari. Hij zal in gesprek gaan met de commissie over het onderwerp rechtsstatelijkheid in de Europese Unie, een onderdeel van zijn portefeuille binnen de Europese Commissie.

Na een inleiding door de heer Timmermans zal mevrouw Van der Graaf (CU) als rapporteur namens de commissie hem enige vragen stellen over dit onderwerp. Na de beantwoording van deze vragen is de beurt aan de overige leden om hun vragen te stellen en bijdragen te leveren aan het gesprek.

Rechtsstatelijkheid (Rule of Law) is een van de prioriteiten op de kennisagenda 2019 van de commissie Europese Zaken. Dit betekent dat er een aantal specifieke activiteiten in de Kamer worden georganiseerd over dit onderwerp. Zo is op donderdag 14 februari een rondetafelgesprek gepland met (internationale) sprekers uit de wetenschap, rechtspraak en non-gouvernementele organisaties. 

 • 05/02: Gesprek met Eurocommissaris Timmermans

Migratieministers denken na over tijdelijke oplossingen in Boekarest

Justitie & Veiligheid

Op woensdag 6 februari overlegt de commissie Justitie en Veiligheid met de betreffende bewindspersonen over de agenda van de JBZ-Raad op 7 en 8 februari.

Tijdens de aankomende bijeenkomst van migratieministers op 7 en 8 februari 2019 zal Eurocommissaris Dmitri Avramopoulos een tijdelijke regeling presenteren om van de huidige boot-voor-boot benadering af te stappen. Na de verkiezingen wordt dan weer verder gepraat over een permanente regeling.  Sinds het uitbreken van de migratiecrisis in 2015 wordt er in Europa gesproken over een permanente regeling voor de verdeling van vluchtelingen. Hoewel Europese regeringsleiders en EU-voorzitter Donald Tusk al verschillende toppen aan deze problematiek gewijd hebben, is er geen oplossing in zicht. Tot aan de Europese verkiezingen van mei 2019 worden geen doorbraken verwacht..

De justitieministers spreken tijdens de JBZ-Raad over E-evidence. In december werd een mandaat bereikt voor de onderhandelingen met het Europees Parlement, nu moet nog gewerkt worden aan de bijbehorende richtlijn voor de aanwijzing van juridische vertegenwoordigers van webserviceproviders. Ook zal een discussie plaatsvinden over de versterking van samenwerking op het vlak van contraterrorisme aan de hand van een resolutie die een tijdelijke commissie van het Europees Parlement daarover heeft opgesteld. Een ander onderwerp waarover met de minister gesproken zal worden betreft het dossier Interoperabiliteit van JBZ-databanken waarover mogelijk in februari een definitief akkoord tussen Raad en Europees Parlement zal worden bereikt.

 • 06/02: Algemeen overleg Informele JBZ-Raad Boekarest op 7 en 8 februari 2019

Belastingen en begroting besproken

Financiën

Op donderdag 7 februari zal de commissie Financiën een algemeen overleg houden in voorbereiding op de Eurogroep / Ecofinraad van  11 en 12 februari 2019 in Brussel.

Op de agenda van de Eurogroep en Ecofinraad staan onder andere een gedachtewisseling over een nieuwe publicatie van de Europese Commissie waarin zij oproept tot debat over de besluitvorming op het terrein van belastingen. De Europese Commissie (EC) is van mening dat het unanimiteitsvereiste ten aanzien van fiscaal beleid in de EU leidt tot verlamming en stelt in deze mededeling voor stapsgewijs over te stappen op gekwalificeerde meerderheidsbesluitvorming.

Tevens zal gesproken worden over de vormgeving van het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentiekracht; dit voorstel staat ook wel bekend als de Eurozonebegroting. De Eurogroep gaat tot juni werken aan verdere vormgeving van dit instrument.

 • 07/02: Algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad van 11 en 12 februari 2019

Staat van de Europese Unie 2019

Plenair debat

Op donderdag 7 februari 2019 vindt het jaarlijkse debat met de fractiewoordvoerders Europese Zaken en minister-president Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Blok plaats over de kabinetsnota over de Staat van de Europese Unie 2019. In deze nota legt het kabinet de visie op de Europese Unie neer voor het komend jaar.

Bijzonderheid aan dit debat is dat er ook diverse Nederlandse leden van het Europees Parlement zullen deelnemen aan het debat. De verwachting is dat in het debat tevens over Europese actualiteiten zal worden gesproken, bijvoorbeeld over de onderhandelingen over de Brexit en het voorstel voor een nieuw Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (de nieuwe EU-meerjarenbegroting). Het debat zal live worden uitgezonden op de website van de Tweede Kamer.

 • 07/02: Plenair debat Staat van de Europese Unie 2019

Werkbezoek Douane

Financiën

Op vrijdag 8 februari bezoekt de commissie Financiën de douane op Schiphol en in de haven van IJmuiden om kennis te nemen van de voorbereidingen van de douane op de brexit.

In het kader van de brexit zal de douane vóór 29 maart 2019 924 fte aan extra personeel moeten verwerven. De Algemene Rekenkamer oordeelde eind vorig jaar kritisch over de haalbaarheid van dit aantal.

Als het Verenigd Koninkrijk uit de douane-unie treedt levert dit veel extra werk op voor de schepen die vanaf IJmuiden van en naar het VK vertrekken; hiervan zal de vracht gecontroleerd moeten worden. De commissie Financiën zal ook spreken met enkele vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

 • 08/02: Werkbezoek Douane

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 6

 • 06/02: Aanbeveling van de Commissie voor de oprichting van een format voor uitwisseling van het Europees Electronisch medisch dossier;
 • aanbeveling voor een Raadsbesluit over de start van de onderhandelingen over een samenwerking tussen de EU en VS op het gebied van e-bewijs voor juridische samenwerking in criminele zaken;
 • aanbeveling voor een Raadsbesluit over de start van de onderhandelingen over een tweede aanvullend protocol van het Verdrag van de Raad van Europa over cybercriminaliteit.

Raad

Agenda Raad week 6

 • 06-08/02: Informele JBZ-Raad

Europees Parlement

EP transparanter over gesprekken met lobbyisten

Op 31 januari is er in het Europees Parlement plenair gestemd over het rapport inzake het reglement van orde van het Europees Parlement van EP-rapporteur Corbett. Gestemd werd onder andere over een amendement inzake politieke affiniteit van leden. Het voorstel was dat indien er  geen duidelijke affiniteit is van leden van een partij in het EP met die partij, het Europees Parlement bij meerderheid zou kunnen bepalen of de partij wel volgens politieke affiniteit is opgericht. Dit amendement werd nipt verworpen. Een aanvullend amendement, dat bepaalt dat de Voorzitter van het EP bij de oprichting van een politieke partij in het EP geïnformeerd wordt met een verklaring door de leden van die partij dat zij dezelfde politieke affiniteit delen, werd wel aangenomen.

Ook werd gestemd over een amendement inzake transparantie van het EP. Dat amendement stelde voor dat rapporteurs, schaduwrapporteurs en commissievoorzitters bij elk rapport in een wetgevend proces online moeten publiceren met welke lobbyisten uit het transparantieregister is gesproken. Dit amendement is aangenomen.

Het gehele rapport is met ruime meerderheid aangenomen en zal in werking treden vanaf 11 februari 2019, met uitzondering van de onderdelen die het gedrag van leden en commissies betreffen. Deze onderdelen treden bij aanvang van de nieuwe termijn van het Europees Parlement, per 2 juli 2019, in werking.

Agenda Europees Parlement week 6

 • 04/02 [INTA]: Bespreken ontwerpresolutie voor het openen van handelsbesprekingen tussen de EU en de VS; Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten naar Groot-Brittannië en Noord-Ierland
 • 04/02 [LIBE]: Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud; Stemming over de Europese grens- en kustwacht
 • 04/02 [JURI/LIBE]: Stemming over het Programma Justitie
 • 04/02 [AFET]: Stemming over de vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun; Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
 • 04/02 [CULT]: Stemming over de vaststelling van het programma “Europees Solidariteitskorps”
 • 04/02 [TAX3]: Openbare hoorzitting over Deutsche Bank
 • 07/02 [ECON/BUDG]: Stemming over de instelling van het Europees Monetair Fonds
 • 07/02 [BUDG]: Gedachtewisseling over het vastgoedbeleid; Behandeling van het ontwerpverslag over de richtsnoeren voor de begroting 2020
 • 07/02 [LIBE]: Presentaties over het Europees bevel tot bewaring/verstrekking van elektronisch bewijsmateriaal; stemming over het voorlopige akkoord over de vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode
 • 07/02 [DEVE/ENVI]: Gezamenlijke hoorzitting met Frans Timmermans over: “De resterende twaalf jaar: EU-maatregelen om de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken”