Week 7

Tweede Kamer

OS-woordvoerders spreken over EU-ACS relaties

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

 

Het Verdrag van Cotonou, dat de banden tussen de EU en 79 voormalige koloniën beheerst, loopt in 2020 af. Het betreft de zogenaamde Groep van Landen in Afrika, Cariben en Stille Oceaan (ACS)..

De Europese Commissie heeft in december 2017 de Raad gevraagd te mogen onderhandelen over een nieuw verdrag. Het onderhandelingsmandaat wordt tijdens de aankomende Raad Ontwikkelingssamenwerking op 20 februari 2018 door de Europese ministers besproken.

In de Tweede Kamer zullen OS-woordvoerders met minister Kaag van gedachten wisselen over de Nederlandse inzet bij de nieuwe relatie met ACS-landen. Daarnaast zullen ze spreken over de wenselijkheid van de oprichting van een Europese Ontwikkelingsbank, zoals de Europese Investeringsbank onlangs heeft voorgesteld.

  • 13/02: Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

Toekomst van voeding en landbouw

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

 

Op 14 februari zal er een algemeen overleg landbouw en visserij plaatsvinden tussen de woordvoerders van de fracties en de minister van LNV. Dit overleg dient ter voorbereiding op de Landbouw- en Visserijraad van 19 februari 2018.

Op de agenda staat onder andere de onlangs uitgekomen mededeling van de Europese Commissie over de ‘Toekomst van voeding en landbouw’. De mededeling is een voorbode op de wetsvoorstellen over het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Andere zaken op de agenda zijn de herziening van de EU-strategie voor de bio-economie en de rol van de landbouwsector hierin. Tevens staat ook een rapport van de Europese Rekenkamer op de agenda over de effecten van de vergroeningsmaatregelen binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

  • 14/02: Algemeen overleg landbouw en visserij

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 7

  • 14/02: Bijdrage Commissie Informele Leidersbijeenkomst institutionele zaken en MFK post-2020

Raad

Agenda Raad week 7

  • 15/02: OJCS-Raad
  • 15/02: Informele Raad Buitenlandse Zaken
  • 16/02: Informele Raad Buitenlandse Zaken

Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 7

  • Groene week - geen vergaderingen

Mogelijk uitbreiding EU naar Westelijke Balkan in 2025

Dinsdag 6 februari debatteerde het Europees Parlement in zijn plenaire vergadering over de nieuwe uitbreidingsstrategie voor de Westelijke Balkan, die op dezelfde dag is gepubliceerd door de Europese Commissie. De zes landen wordt in dit beleidsdocument toetreding tot de EU in het vooruitzicht gesteld in 2025, mits zij aan de voorwaarden voldoen. “De Westelijke Balkan is al onderdeel van Europa: we zijn historisch en geografisch verbonden en delen dezelfde kansen en uitdagingen, nu en in de toekomst,” aldus Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini.

De strategie bevat concrete voorstellen op het gebied van de rechtsstaat, veiligheid, migratie, sociaaleconomische ontwikkeling, connectiviteit en verzoening. De politieke groepen, met uitzondering van de EFDD en ENF, verwelkomden de strategie. Volgens de EVP, S&D en de Groenen is een stabiele, veilige en welvarende Unie niet mogelijk zonder integratie van de Westelijke Balkan. Verschillende groepen benadrukten echter ook dat de grensconflicten in de regio eerst beslecht moeten worden voordat toetreding mogelijk is. Ook moeten de zes (aspirant) kandidaat-lidstaten werk maken van het bestrijden van corruptie en georganiseerde misdaad en voldoen – in wetgeving en in praktijk – aan de criteria ten aanzien van rechtsstaat en mensenrechten.

De behandeling van de EU-uitbreidingsstrategie voor de Westelijke Balkan is een prioritair dossier voor de commissie Europese Zaken. De commissie heeft een kabinetsappreciatie gevraagd van het EU-voorstel gevraagd. Van 7 tot en met 9 mei brengt een delegatie van de commissie Europese Zaken een werkbezoek aan de regio. Op 17 mei is een informele top over de Westelijke Balkan gepland in Sofia, Bulgarije.

  • 06/02: Plenaire vergadering EP over uitbreidingsstrategie voor de Westelijke Balkan