Week 7

Tweede Kamer

EU-besluitvorming voldoende transparant?

Europese Zaken

Op woensdag 13 februari spreken de woordvoerders Europese Zaken met minister van Buitenlandse Zaken Blok over de stand van zaken met betrekking tot de transparantie van de besluitvorming in de Raad van de Europese Unie en in de Eurogroep. Tijdens de afgelopen plenaire COSAC-vergadering 18-20 november 2018 in Wenen, Oostenrijk was er een sessie gewijd aan het onderwerp transparantie waarin de stand van zaken met betrekking tot het transparantiedossier is besproken. Tijdens deze plenaire COSAC-conferentie hebben zeven parlementen (Ierland, Malta, Tsjechië, Polen, Zweden, Finland en Italië) zich aangesloten bij het Nederlands/Deense initiatief om tot meer transparantie van de Europese besluitvorming te komen.

Naast bovenstaande onderwerpen zal ook worden gesproken over de reactie van het kabinet op het verzoek van de Kamer om tot een normplanning te komen voor de termijnen bij het implementeren van Europese richtlijnen. Kern van het verzoek van de commissie Europese Zaken is om als normplanning, bij een implementatietermijn van 24 maanden, 12 maanden te hanteren voor de fase tot aan indiening van het wetsvoorstel bij de Staten-Generaal (inclusief departementale voorbereiding), 10 maanden voor de parlementaire behandeling en twee maanden speling. De commissie Europese Zaken in de Tweede Kamer is van mening dat een niet-bindende normplanning dienstig kan zijn om de rechtszekerheid te bevorderen en infractieprocedures van de Europese Commissie te voorkomen.

 • 13/02: Algemeen overleg EU-informatievoorziening en transparantie

Leden bijgepraat over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Op donderdag 14 februari ontvangt de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vertegenwoordigers van het ministerie van LNV voor een technische briefing. Op aanbod van de minister zullen Kamerleden worden bijgepraat over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het GLB is het landbouwbeleid van de Europese Unie en is bepalend voor het Nederlandse landbouwbeleid. Dit Europese beleid wordt vastgesteld voor een periode van zeven jaar. Omdat het huidige GLB in 2020 afloopt wordt op dit moment onderhandeld in Brussel over de nieuwe invulling van het beleid voor de periode 2021-2027, waar waarschijnlijk een grotere nadruk komt te liggen op vergroening en klimaat, naast de bestaande inkomenssteun voor boeren. Deze technische briefing is openbaar en te bezoeken voor alle geïnteresseerden.

 • 14/02: Technische briefing Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Raad Buitenlandse Zaken over Venezuela, Oekraine en Syrie

Buitenlandse Zaken

De commissie Buitenlandse Zaken wisselt op donderdag 14 februari van gedachten met minister Blok over de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) die op 18 februari plaatsvindt in Brussel. Op de agenda van deze Raad staan Venezuela, Oekraïne, Hoorn van Afrika en Syrië. Daarnaast zullen de ministers van Buitenlandse Zaken spreken over de top tussen de EU en de Arabische Liga die zal plaatsvinden op 24 en 25 februari 2019 in Egypte.

 • 14/02: Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken van 18 februari 2019

Discussienota over Duurzamer Europa in RAZ

Europese Zaken

Op donderdag 14 februari bespreken de woordvoerders de Raad Algemene Zaken (RAZ) op 19 februari voor met minister van Buitenlandse zaken Blok. Onderwerpen die op de agenda staan zijn de onderhandelingen over de nieuwe EU-begroting, het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en de ontwikkelingen met betrekking tot de rechtsstaat in lidstaten van de Europese Unie.

Daarnaast spreken de woordvoerders over de discussienota over een Duurzamer Europa tegen 2030 die de Europese Commissie op 30 januari 2019 heeft gepresenteerd. In deze discussienota zijn strategische opties opgenomen voor de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). De Raad Algemene Zaken heeft in juni 2017 om deze nota gevraagd, nadat in verschillende raadsformaties discussies waren gestart over de vertaling van de SDG’s naar concreet beleid.

 • 14/02: Algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 19 februari

Rechtsstatelijkheid besproken

Europese Zaken

In het kader van het versterken van haar kennispositie organiseert de commissie deze week een aantal activiteiten met betrekking tot de rechtstatelijke ontwikkelingen in de EU. Woensdag 13 februari van 17.30 tot 18.30 uur spreekt de commissie met vertegenwoordigers van de Venetië Commissie en GRECO. Deze comités, onderdeel van de Raad van Europa, hebben de afgelopen jaren veelvuldig gerapporteerd over dit onderwerp. Vervolgens vindt op donderdag 14 februari 2019 van 15.00 tot 18.30 uur een uitgebreid rondetafelgesprek plaats over rechtsstatelijkheid. Deelnemers zijn afkomstig uit de wetenschap, de rechtspraak en het maatschappelijk middenveld uit binnen- en buitenland. Beide activiteiten (voertaal Engels) zijn te volgen via de livestream op tweedekamer.nl. Ingezonden position papers zijn hier eveneens te lezen.

 • 13/02: Gesprek met vertegenwoordigers Venetië Commissie en GRECO
 • 14/02: Rondetafelgesprek met maatschappelijk middenveld

Terugblik debat Staat van de Europese Unie 2019

Plenair debat

Op donderdag 7 februari 2019 heeft het jaarlijkse debat plaatsgevonden over de Staat van de Europese Unie, de kabinetsnota over het Nederlandse beleid in en met betrekking tot de EU.  In het debat deelden woordvoerders Europese Zaken  visies over onder andere de migratieaanpak, een veilig Europa, klimaatbeleid en de positie van Nederland in een veranderende Europese Unie. Aan dit debat namen ook de Nederlandse leden van het Europees Parlement deel, waardoor er een debat met zowel de Haagse als de Brusselse invalshoeken ontstond. Namens het kabinet namen minister-president Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Blok deel.

Volgens minister-president Rutte zijn er vijf prioriteiten die in het debat over de toekomst van de Europese Unie naar voren komen. Hieronder bijvoorbeeld de aanpak van migratie, het waarborgen van de algemene veiligheid in Europa en de behoefte voor een beschermende sterke en duurzame economie. Ook was een terugkerend thema in het debat over de Staat van de Unie een effectief klimaatbeleid met de focus op nieuwe doelen voor 2030 en 2050. Tot slot werd gesproken over het veiligstellen van de waarden en belangen van de Europese Unie, en de positie van de Europese Unie in de internationale betrekkingen.

Naast de prioriteiten van het kabinet zijn er meerdere belangrijke onderwerpen aangekaart door de woordvoerders,  zoals het houden aan de begrotingsregels door alle Europese landen, vooral met betrekking tot Italië. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot de rechtsstaat in de EU-lidstaten kwam meerdere malen ter sprake. Dit thema is door de commissie Europese Zaken aangemerkt als een prioriteit voor 2019.

Het debat over de Staat van de Europese Unie is terug te kijken op https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/staat-van-de-europese-unie-2.

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 7

 • 12/02: Concept implementatie handeling: Werkprogramma voor het Europese Defensie Industriële ontwikkelingsprogramma

Raad

Agenda Europese Raad week 7

 • 11/02: Eurogroep
 • 12/02: ECOFIN Raad

Europees Parlement

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 7

 • 11/02: Presentaties over de stand van het debat over de Toekomst van Europa; Een uitgebreid Europees industriebeleid op het gebied van kunstmatige intelligentie en robotics
 • 12/02: Debat over de Staat van de EU met de Premier van Italie, Giuseppe Cont; Implementatie van de grensoverschrijdende Gezondheidszorgrichtlijn
 • 13/02: Stemming over de oprichting van een transport gemeenschap; Oprichting van het Europees Monetair Fonds;
 • 14/02: Versterking van concurrentie van de Interne Markt door het ontwikkelen van de EU douane unie

Agenda Europees parlement week 7

 • 11/02 [TAX3]:Hoorzitting over vermeende financiële misdaden, belastingontduiking en -ontwijking in Malta; Gedachtewisseling met de minister van Justitie van Malta
 • 11/02 [LIBE]: Stemming over de Europese grens- en kustwacht; De rechtsstaat en de strijd tegen corruptie binnen de EU en met name in Malta en Slowakije.
 • 14/02 [REGI]: Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds