Week 8

Tweede Kamer

Extra werkbezoek aan Londen vanwege Brexit

Europese Zaken

Maandag 18 februari brengen de Kamerleden Anne Mulder (VVD), Pieter Omtzigt (CDA) en Lodewijk Asscher (PvdA) een ingelast bezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Zij voeren als rapporteurs Brexit namens de commissie Europese Zaken gesprekken met verschillende Britse parlementsleden en regeringsvertegenwoordigers in Londen. Zij verwachten met deze gesprekken meer inzicht te verkrijgen in de voorbereiding van het Verenigd Koninkrijk op de Brexit, de verschillende mogelijke scenario’s voor de Brexit, en de gevolgen daarvan voor Nederland en Nederlandse burgers en bedrijven.

Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Hieraan zijn intensieve onderhandelingen met de Europese Commissie en de 27 overige lidstaten van de EU voorafgegaan. Het bereikte uittredingsakkoord is door het Britse parlement verworpen. Hiermee is een chaotische (no deal) Brexit waarschijnlijker geworden. Een no deal Brexit heeft grote gevolgen voor Nederland en voor Nederlandse burgers en bedrijven. De Nederlandse overheid roept bedrijven daarom op om zich grondig voor te bereiden op de Brexit.

 • 18/02 Werkbezoek rapporteurs Brexit aan Londen

Schriftelijk overleg Telecomraad

Economische Zaken en Klimaat

De informele Telecomraad vindt plaats op 1 maart aanstaande in Boekarest, Roemenië. Voorafgaand aan deze informele Raad vindt een schriftelijk overleg plaats met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Op de agenda van de informele Raad onder Roemeens EU-voorzitterschap staan beleidsdebatten over kunstmatige intelligentie en over de Toekomst van Digitaal Europa na 2020.

 • 18/02: Schriftelijk overleg informele Telecomraad van 1 maart 2019

Voorbespreking informele Raad Buitenlandse Zaken/Handel

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De informele Raad Buitenlandse Zaken/Handel(RBZ) van 21-22 februari zal plaatsvinden in Boekarest, Roemenië. Voorafgaand aan de RBZ/Handel vindt een algemeen overleg plaats met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, op 19 februari. Tijdens de informele Raad zullen de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten worden besproken evenals de modernisering van de WTO en lopende handelsbesprekingen.

 • 19/02: Algemeen overleg RBZ/Handel van 21 en 22 februari 2019

Kamer bespreekt Europese en Nederlandse aanpak nepnieuws

Justitie & Veiligheid

De Europese Unie en het kabinet waarschuwden vorig jaar voor de verspreiding van valse informatie door buitenlandse mogendheden. Volgens Andrus Ansip, Eurocommissaris voor digitalisering, verspreidt vooral Rusland foutieve nieuwsberichten. Dit gaat vooral online en via social media en gebeurt vaak rondom verkiezingen. De Europese Commissie presenteerde op verzoek van de lidstaten in december 2018 een Europese aanpak van nepnieuws. De commissie Binnenlandse Zaken gaat op donderdag 21 februari over deze plannen in debat met minister Ollongren. Ook de nationale aanpak van desinformatie zal dan worden besproken. Op woensdag 20 februari vindt er een rondetafelgesprek plaats met deskundigen en vertegenwoordigers van tech-bedrijven plaats over hun visie op het Europese beleid tegen desinformatie.

Kamer: EU greep vorig jaar verkeerd in

Veel fracties vonden dat de EU vorig jaar te ver ging in de bestrijding van desinformatie. In 2018 werden verschillende Nederlandse nieuwssites door de EU beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws. De Tweede Kamer nam daarop een motie aan waarin werd opgeroepen de EU-afdeling die zich bezig houdt met nepnieuws, op te heffen. Dat heeft de Europese Commissie niet gedaan. Wel kondigde de EU aan voortaan anders te werk te gaan en niet meer individuele nieuwssites aan te zullen merken als verspreiders van nepnieuws. Ook huurt de EU meer deskundigen in, om zorgvuldiger onderzoek te doen naar desinformatie. Het kabinet heeft al laten weten positief te zijn over deze wijzigingen, die in december bekend zijn gemaakt. De Tweede Kamer moet zijn nieuwe standpunt nog bepalen.

 • 20/02: Rondetafelgesprek Desinformatie
 • 21/02: Algemeen overleg Desinformatie

Milieuraad voorbesproken

Infrastructuur en Waterstaat

Op 20 februari om 11.30u wordt de inzet van Nederland tijdens de Milieuraad op 5 maart besproken. Er staat een flink aantal beleidsdebatten op de Raad; onder andere over de Europese langetermijn strategie voor klimaat, over waterhergebruik en over hormoonverstorende stoffen. Mogelijk vindt besluitvorming plaats over de drinkwaterrichtlijn, die niet alleen minimum eisen stelt aan de kwaliteit van drinkwater maar ook voorschriften bevat over de publieke toegang tot drinkwater.

 • 20/01: Algemeen overleg Milieuraad van 5 maart 2019

Rondetafelgesprek belastingheffing digitale economie

Financiën

Op woensdag 20 februari 2019 organiseert de commissie Financiën een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over belastingheffing in de digitale economie. In maart 2019 zal de Ecofin-Raad, de Raad van ministers van Financiën, verder spreken over de Europese voorstellen op dit terrein. Frankrijk en Duitsland namen in december 2018 het initiatief om het Europese debat los te trekken uit haar patstelling, maar voor Europese maatregelen op belastingterrein is bij stemming unanimiteit vereist. Dit maakt de totstandkoming van een compromis op Europees niveau lastig. De woordvoerders in de  Tweede Kamer zijn kritisch op de voorstellen van de Europese Commissie: In mei 2018 trok de Kamer een gele kaart om aan te geven dat zij vindt dat de Europese Commissie hier niet over gaat. Veel woordvoerders zien meer in een initiatief op OESO-niveau. Bij het rondetafelgesprek zullen woordvoerders vanuit de belastinghoek, zoals accountancykantoren deelnemen en woordvoerders van NGOs, zoals Oxfam Novib en Tax Justice Network. 

 • 20/02: Rondetafelgesprek belastingheffing digitale economie

Schriftelijk overleg Energieraad

Economische Zaken en Klimaat

Op 4 maart aanstaande vindt de formele Energieraad plaats in Brussel. Voorafgaand aan deze Energieraad is een schriftelijk overleg gepland met de minister van Economische Zaken en Klimaat. Op de agenda van de Raad staan het voorlopig akkoord over de wijziging van de gasrichtlijn, een beleidsdebat over de Europese langetermijnstrategie voor klimaat en een voorstel van de Commissie over herziening van de richtlijn voor bandenetikettering. 

 • 18/02: Schriftelijk overleg Energieraad van 4 maart 2019

Plannen voor Europa

Europese Zaken

Op donderdag 21 februari van 11:30-12:30 vindt de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken plaats. In deze vergadering beslist de commissie over de wijze van behandeling van ontvangen kabinetsbrieven en andere documenten.

De woordvoerders Europese Zaken van de partijen spreken tijdens de procedurevergadering onder andere over mogelijke werkbezoeken en over de ontvangen brieven van het kabinet inzake de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en de mogelijke gevolgen van een no-dealscenario.

De procedurevergadering Europese Zaken is live online te volgen. De besluitenlijst is na afloop te vinden op de website van de Tweede Kamer en wordt gedeeld via het twitteraccount @Euzatweedekamer.

 • 21/02: Procedurevergadering Europese Zaken

Plenaire afronding AO Transparantie

Plenair debat

Op woensdagavond 20 februari staat het Verslag van het Algemeen Overleg (VAO) over de EU-informatievoorziening en transparantie op de agenda van de plenaire vergadering in de Tweede Kamer.

Het algemeen overleg vond vorige week woensdag 13 februari plaats. In het algemeen overleg spraken de woordvoerders onder andere over  de stand van zaken met betrekking tot de transparantie van wetgeving in de Raad van de Europese Unie.

 • 20/02: VAO EU-informatievoorziening / transparantie

Europese Commissie

Agenda Europese Commissie week 8

 • 20/02: Mededeling over de berekeningsmethode voor financiële sancties in inbreukzaken (follow-up van het arrest van het ECJ)

Raad

Agenda Europese Raad week 8

 • 18/02: Raad Buitenlandse Zaken
 • 18-19/02: Raad concurrentievermogen
 • 19/02: Raad Algemene Zaken
 • 21-22/02: Informele Handelsraad

Europees Parlement

Regen aan Europese akkoorden

De laatste weken van het huidige mandaat van het Europees Parlement zijn ingegaan. Dat is te merken, er wordt nog heel hard gewerkt om dossiers in triloogfase af te doen. Het ene na het andere akkoord wordt gesloten met de Raad en de Commissie, zoals op ingewikkelde en voor de Kamer prioritaire dossiers als copyright, het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP), de Europese Arbeidsautoriteit en pulsvisserij, want vanaf half april gaan de leden van het Europees Parlement op campagne in het thuisland en liggen de trilogen dus stil. Dat wil overigens niet zeggen dat er niet onderhandeld wordt in Brussel; de Raad en de (demissionaire) Commissie zullen gewoon verder gaan de komende maanden.

Belangrijke dossiers waar nu nog aan getrokken wordt in de triloogfase zijn onder andere het Meerjarig Financieel Kader, dossiers in het kader van transport (detachering, rij- en rusttijden en cabotage). Het is spannend of deze dossiers de deadline nog halen. Half maart en eind maart zijn er nog plenaire stemmingsrondes van het EP in Straatsburg. Er is de leden van het EP en het Roemeens EU-voorzitterschap veel aan gelegen om op deze belangrijke dossiers nog in maart een akkoord te krijgen, daarna liggen de dossier maanden stil en wat er na de EU-verkiezingen op deze dossiers zal gebeuren is ongewis.

 

Agenda Europees Parlement week 8

 • 18-19/02 [JURI]: Verslaggeving over de onderhandeling en stemming over het interinstitutionele akkoord over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
 • 18-19/02 [LIBE]: Stemming over de oprichting van het fonds voor asiel en migratie; stemming over het interinstitutionele akkoord over interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen
 • 19/02 [PECH]: Gedachtewisseling met de Europese Commissie over regels betreffende het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij vanwege de Brexit;
 • Vismachtigingen voor vissersvaartuigen van de Unie in Britse wateren en visserijactiviteiten van Britse vissersvaartuigen in Uniewateren
 • 19/02 [INTA]: Stemming over de aanbevelingen voor het openen van handelsbesprekingen tussen de EU en de VS.
 • 19/02 [EMPL]: Stemming over de interinstitutionele akkoorden over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden; de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit en de bescherming van werknemers tegen risico’s van carcinogene of mutagene agentia
 • 19/02 [ITRE]: Openbare hoorzitting over de connectiviteit van de digitale toekomst.
 • 20/02 [AFET]: Stemming over de institutionele kaderovereenkomst tussen de EU en Zwitserland; stemming over de oprichting van een Europese vredesfaciliteit
 • 20/02 [BUDG/ECON]: Stemming over de instelling van het EMF
 • 20-21/02 [IMCO]: Gedachtewisseling met de Europees commissaris voor Interne markt, industrie, ondernemerschap en MKB; Gedachtewisseling met de Europees commissaris voor Communicatienetwerken, inhoud en technologie
 • 20/02 [TRAN]: Gedachtewisseling met de Roemeense Minister van Toerisme over de prioriteiten van het Roemeens voorzitterschap; Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
 • 20/02 [CULT]: Stemming over het Erasmus programma