Europees Parlement

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 5

30/1: Statement van de Raad en de Europese Commissie over de rechtstaat in Hongarije en de ontwikkelingen sinds september 2018; gendergelijkheid: vrouwen in besturen; Commissiestatement over de staat van de handelonderhandelingen tussen de VS en de EU
31/1: Stemming over de amendementen over de procedures in het Europees Parlement; debat over de toekomst van Europa met de Finse minister-president, mr. Juha Sipilä

Agenda Europees Parlement week 5

28-29/1 [ECON]: Monetaire dialoog met Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank
29/1 [BUDG/ECON]: gedachtewisseling over EMF
29/1 [CONT]: stemming over het fraudebestrijdingsprogramma van de EU; Onderzoeken door het Europese bureau voor fraudebestrijding over samenwerking tussen het Europees OM en OLAF
29/1 [ENVI]: hoorzitting over Strategie voor de reductie van broeikasgasemissies in de EU op lange termijn in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs
29/1 [IMCO]: Stemming over de verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance
29/1 [AGRI]: Behandeling van amendementen van financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
29/1 [LIBE]: Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)
29/1 [AFCO]: Uitgebreide analyse van het EU-kader om de rechtsstaat en de fundamentele beginselen en waarden van de Unie af te dwingen; stemming over Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement
29/1 [TAX3]: Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Agenda Europees Parlement week 4

21-22/01 [AFET]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
21-22/01 [DEVE]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
21-22/01 [ENVI]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap; stemming over de emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (herschikking)
21-22/01 [IMCO]: Stemming over het programma voor de interne markt, concurrentievermogen van ondernemingen (incl. MKB); Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance; Presentat
21-22 [TRAN]: Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
22/01 [AFET/DEVE]: Behandeling amendementen over de vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking.
22/01 [AFCO]: Gedachtewisseling over de Brexit (art. 50) met o.a. Guy Verhofstadt
23/01 [EMPL]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
23/01 [ITRE]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap; Oprichting van het Europees Defensiefonds; Vaststelling van de Connecting Europe Facility
23-24/01 [INTA]: Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam; Stemming over het besluit van de Raad wat betreft de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore.
23-24/01 [AGRI]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 3

14/01: Presentatie over het rapport over zelfrijdende voertuigen; het gebruik van voertuigen zonder bestuurders voor het vervoeren van goederen.
15/01: Statements van de Europese Raad en Europese Commissie over de Europese Raad in December; over het asiel- en migratiebeleid; over de evaluatie van het Oostenrijks voorzitterschap en een presentatie over het aankomende Roemeense voorzitterschap.
ESF+; EGF en het InvestEU programma.
16/01: Statement van de Europese Raad en de Europese Commissie over Brexit; Debat met de Spaanse president over de toekomst van Europa; het Fiscalis programma; het rechten en waarden programma.
17/01: het onderzoek van de Europese Ombudsman over de transparantie van de wetgevende discussies in de voorbereidende organen van de Europese Raad.

Agenda Europees Parlement week 2

07/01 [AGRI]: Agenda nog niet beschikbaar
07/01 [AGRI]: Agenda nog niet beschikbaar
07 & 10/01 [LIBE]: Stemming over het tegengaan van fraude en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen; de oprichting van een Europees netwerk van Immigratie liaisons; Europese grens- en kustwacht
10/01 [ECON]: Agenda nog niet beschikbaar
10/01 [EMPL]: Gedachtewisseling over het mobiliteitspakket/sociale pijler
10/01 [TRAN]: Brexit; behandeling van speciale voorschriften voor de maximumlengte van cabines; goedkeuring ontwerpverslag over het Europees maritiem éénloketsysteem; stemming over de maximale rijtijden en minimumonderbrekingen
10/01 [PECH]: Stemming over een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren; stemming over instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 50

10/12: Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk; Toepassing van Schengen in Bulgarije en Roemenië
11/12: Voorbereiding van de Europese Raad op 13 en 14 december; Het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne; Bevindingen en aanbevelingen van de bijzondere commissie voor Terrorisme
12/12: Debat over de toekomst van Europa met de president van Cyprus, Nicos Anastasiades; Digitale dienstenbelasting; activiteiten van de Europese Ombudsman in 2017
13/12: Debatten over situaties waarin mensenrechten, democratie en/of de rechtsstaat worden geschonden

Agenda Europees Parlement week 50

10/12 [DEVE]: Gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van Oleg Sentsov, winnaar van de Sacharovprijs 2018
10/12 [INTA]: Stemming over een kader voor screening van buitenlandse directe investeringen in de EU
10/12 [BUDG]: Gedachtewisseling en stemming over de tweede conceptbegroting van 2019 van de EU; Mobilisatie van het EU solidariteitsfonds; Stemming over het flexibiliteitsinstrument om uitdagingen, zoals migratie en veiligheid, te kunnen financieren
10/12 [ECON]: Behandeling amendementen van het door overheidsobligaties gedekte effecten; Behandeling ontwerpverslag van de jaarlijkse groeianalyse 2019 van het Europees semester; Stemming over Solvabiliteit II
10/12 [JURI]: Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen; stemming over de kennisgeving van stukken; Stemming over grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlog buitgemaakte kunst en cultuurgoederen
10/12 [LIBE]: Vierde veiligheidsdialoog met commissaris King; Behandeling werkdocument Europese bevelen tot overlegging en bewaring van elektronisch bewijs in strafzaken; Stemming over het programma Rechten en Waarden; Stemming over het asielagentschap
10/12 [TAX3]: Gedachtewisseling met Eurocommissaris Věra Jourová belast met Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid; Gedachtewisseling met Eurocommisaris Margrethe Vestage belast met mededinging
13/12 [EMPL]: Gedachtewisseling met Commisaris Marianne Thyssen over de jaarlijkse groeianalyse 2019; Behandeling van het verslag over de sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019
13/12 [BUDG/CONT]: Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

Agenda Europees Parlement week 49

3/12 [REGI]: Behandeling van de amendementen van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
3/12 [INTA]: Stand van de lopende triloogonderhandelingen; behandeling van de amendementen van de vrijhandels- en investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Singapore en Vietnam
3/12 [BUDG]: Presentatie ontwerpbegroting 2019 door Eurocommissaris Oettinger
3/12 [ECON]: Stemming over de bevordering van het gebruik van kmo-groeimarkten; Stemming over de digitale diensten belasting en over de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid
3/12 [ECON/BUDG]: Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen
3/12 [EMPL]: Stemming over ESF+
3/12 [ITRE]: Stemming over hergebruik van overheidsinformatie; Bespreking van de lopende interinstitutionele onderhandelingen.
3/12 [TRAN]: Stemming over het beheer van verkeersveiligheid van weginfrastructuur; stemming over de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen
3/12 [AGRI]: Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen
3/12 [CULT]: Behandeling van amendementen van het Erasmus programma
3/12 [DROI]: Hoorzitting over de rol van digitalisering in de bevordering/bescherming van mensenrechten en mensenrechtenactivisten
6/12 [IMCO]: Bespreking van de lopende interinstitutionele onderhandelingen; Stemming over het Douane-programma voor samenwerking; Stemming over de bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
6/12 [AFET]: Bespreking van de stand van zaken m.b.t. politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland; Bespreking van het ontwerpverslag opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling
6/12 [AFET/DEVE]: Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement