Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 14

01/04 [BUDG/ECON]: Stemming over de oprichting van het InvestEU programma
01/04 [JURI]: Gedachtewisseling met de Europese Commissie over het concept van de ethische richtlijnen voor betrouwbare kunstmatige intelligentie
01-02/04 [INTA]: Presentatie door de Commissie van het jaarverslag over de handelsbeschermingsactiviteiten; Presentatie door de Commissie van de handelsaspecten van de gezamenlijke mededeling over de betrekkingen tussen de EU en China
01-02/04 [ECON]: gedachtewisseling met de vicevoorzitter van de ECB over het jaarrapport van de ECB van 2018; Stemming over het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen
01-02/04 [LIBE]: Stemming over de Europese grens- en kustwacht; Gestructureerde dialoog met de Eurocommissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap; Stemming over de voorkoming van de verspreiding van terroristische online content
02/04 [CULT]: Gedachtewisseling met de Commissie over nepnieuws; Gedachtewisseling met de Commissie over de resultaten van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
02/04 [EMPL]: Stemming over het voorlopige akkoord over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels
02/04 [ITRE]: Een voorstel voor de regulering van het Europees Parlement en de Raad voor de oprichting van Horizon Europe
02/04 [IMCO]: Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU; Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
02/04 [AFCO]: Burgerdialogen en burgerraadplegingen over de toekomst van Europa; De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - stand van zaken

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 13

25/03: Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
26/03: Copyright in de digitale eengemaakte markt; stemming over de Europese Vredesfaciliteit; emissiestandaarden voor nieuwe passagiersvoertuigen en nieuwe lichte commerciële voertuigen
27/03: Mededeling van de Raad en Europese Commissie over de Europese Raad van 21 en 22 maart; stemming over het mobiliteitspakket; interoperabiliteit tussen EU informatiesystemen
28/03: Totstandbrenging van een kader om duurzame investeringen te faciliteren

Agenda Europees Parlement week 12

18/03 [INTA]: De stand van zaken betreffende internationale handelsbesprekingen
18/03 [BUDG]: Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I; Vaststelling van het InvestEU-programma
18/03 [EMPL]: Gedachtewisseling over de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
18/03 [ITRE]: Vaststelling van de Connecting Europe Facility; Oprichting van het Europees Defensiefonds; Horizon Europa; Stemming over gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas
18/03 [TRAN]: Openbare hoorzitting over de rol van de binnenwateren in het intermodaal vervoersysteem; Overeenkomst tussen de EU en de regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
18/03 [JURI]: Subsidiariteit; Programma Justitie; Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden
18/03 [AFCO]: De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - stand van zaken; Het EU-concept voor een "green card"; Verkiezingen Europees Parlement, Europese partijen, Europese kiezers
21/03 [REGI]: Gedachtewisseling met Marc Lemaître, DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling Europese Commissie; Gedachtewisseling met Leo Brincat, lid van de Europese Rekenkamer: er zijn maatregelen nodig om het EFSI echt een succes te maken

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 11

11/03: Oprichting van het Europees Solidariteitskorps; Europees semester voor economisch beleid en coördinatie; Europees strafregister informatiesysteem
12/03: Debat met de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, over de toekomst van Europa; Rapport over Turkije; Oprichting van een asiel- en migratiefonds
13/03: Raad en Europese commissiestatement over klimaatverandering; de voorbereiding van de Europese Raad op 21 en 22 maart 2019; Oprichting van het Europees Monetair Fonds
14/03: Jaarlijks strategisch rapport over de implementatie en levering van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Agenda Europees Parlement week 8

18-19/02 [JURI]: Verslaggeving over de onderhandeling en stemming over het interinstitutionele akkoord over auteursrechten in de digitale eengemaakte markt
18-19/02 [LIBE]: Stemming over de oprichting van het fonds voor asiel en migratie; stemming over het interinstitutionele akkoord over interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen
19/02 [PECH]: Gedachtewisseling met de Europese Commissie over regels betreffende het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij vanwege de Brexit;
Vismachtigingen voor vissersvaartuigen van de Unie in Britse wateren en visserijactiviteiten van Britse vissersvaartuigen in Uniewateren
19/02 [INTA]: Stemming over de aanbevelingen voor het openen van handelsbesprekingen tussen de EU en de VS.
19/02 [EMPL]: Stemming over de interinstitutionele akkoorden over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden; de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit en de bescherming van werknemers tegen risico’s van carcinogene of mutagene agentia
19/02 [ITRE]: Openbare hoorzitting over de connectiviteit van de digitale toekomst.
20/02 [AFET]: Stemming over de institutionele kaderovereenkomst tussen de EU en Zwitserland; stemming over de oprichting van een Europese vredesfaciliteit
20/02 [BUDG/ECON]: Stemming over de instelling van het EMF
20-21/02 [IMCO]: Gedachtewisseling met de Europees commissaris voor Interne markt, industrie, ondernemerschap en MKB; Gedachtewisseling met de Europees commissaris voor Communicatienetwerken, inhoud en technologie
20/02 [TRAN]: Gedachtewisseling met de Roemeense Minister van Toerisme over de prioriteiten van het Roemeens voorzitterschap; Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
20/02 [CULT]: Stemming over het Erasmus programma

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement