Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 6

04/02 [INTA]: Bespreken ontwerpresolutie voor het openen van handelsbesprekingen tussen de EU en de VS; Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten naar Groot-Brittannië en Noord-Ierland
04/02 [LIBE]: Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud; Stemming over de Europese grens- en kustwacht
04/02 [JURI/LIBE]: Stemming over het Programma Justitie
04/02 [AFET]: Stemming over de vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun; Stand van zaken van de politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland
04/02 [CULT]: Stemming over de vaststelling van het programma “Europees Solidariteitskorps”
04/02 [TAX3]: Openbare hoorzitting over Deutsche Bank
07/02 [ECON/BUDG]: Stemming over de instelling van het Europees Monetair Fonds
07/02 [BUDG]: Gedachtewisseling over het vastgoedbeleid; Behandeling van het ontwerpverslag over de richtsnoeren voor de begroting 2020
07/02 [LIBE]: Presentaties over het Europees bevel tot bewaring/verstrekking van elektronisch bewijsmateriaal; stemming over het voorlopige akkoord over de vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode
07/02 [DEVE/ENVI]: Gezamenlijke hoorzitting met Frans Timmermans over: “De resterende twaalf jaar: EU-maatregelen om de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken”

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 5

30/1: Statement van de Raad en de Europese Commissie over de rechtstaat in Hongarije en de ontwikkelingen sinds september 2018; gendergelijkheid: vrouwen in besturen; Commissiestatement over de staat van de handelonderhandelingen tussen de VS en de EU
31/1: Stemming over de amendementen over de procedures in het Europees Parlement; debat over de toekomst van Europa met de Finse minister-president, mr. Juha Sipilä

Agenda Europees Parlement week 5

28-29/1 [ECON]: Monetaire dialoog met Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank
29/1 [BUDG/ECON]: gedachtewisseling over EMF
29/1 [CONT]: stemming over het fraudebestrijdingsprogramma van de EU; Onderzoeken door het Europese bureau voor fraudebestrijding over samenwerking tussen het Europees OM en OLAF
29/1 [ENVI]: hoorzitting over Strategie voor de reductie van broeikasgasemissies in de EU op lange termijn in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs
29/1 [IMCO]: Stemming over de verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance
29/1 [AGRI]: Behandeling van amendementen van financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
29/1 [LIBE]: Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)
29/1 [AFCO]: Uitgebreide analyse van het EU-kader om de rechtsstaat en de fundamentele beginselen en waarden van de Unie af te dwingen; stemming over Bescherming van persoonsgegevens in de context van verkiezingen voor het Europees Parlement
29/1 [TAX3]: Verslag over financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking

Agenda Europees Parlement week 4

21-22/01 [AFET]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
21-22/01 [DEVE]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
21-22/01 [ENVI]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap; stemming over de emissienormen voor nieuwe personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (herschikking)
21-22/01 [IMCO]: Stemming over het programma voor de interne markt, concurrentievermogen van ondernemingen (incl. MKB); Verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance; Presentat
21-22 [TRAN]: Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
22/01 [AFET/DEVE]: Behandeling amendementen over de vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking.
22/01 [AFCO]: Gedachtewisseling over de Brexit (art. 50) met o.a. Guy Verhofstadt
23/01 [EMPL]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap
23/01 [ITRE]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap; Oprichting van het Europees Defensiefonds; Vaststelling van de Connecting Europe Facility
23-24/01 [INTA]: Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Vietnam; Stemming over het besluit van de Raad wat betreft de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore.
23-24/01 [AGRI]: Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 3

14/01: Presentatie over het rapport over zelfrijdende voertuigen; het gebruik van voertuigen zonder bestuurders voor het vervoeren van goederen.
15/01: Statements van de Europese Raad en Europese Commissie over de Europese Raad in December; over het asiel- en migratiebeleid; over de evaluatie van het Oostenrijks voorzitterschap en een presentatie over het aankomende Roemeense voorzitterschap.
ESF+; EGF en het InvestEU programma.
16/01: Statement van de Europese Raad en de Europese Commissie over Brexit; Debat met de Spaanse president over de toekomst van Europa; het Fiscalis programma; het rechten en waarden programma.
17/01: het onderzoek van de Europese Ombudsman over de transparantie van de wetgevende discussies in de voorbereidende organen van de Europese Raad.

Agenda Europees Parlement week 2

07/01 [AGRI]: Agenda nog niet beschikbaar
07/01 [AGRI]: Agenda nog niet beschikbaar
07 & 10/01 [LIBE]: Stemming over het tegengaan van fraude en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen; de oprichting van een Europees netwerk van Immigratie liaisons; Europese grens- en kustwacht
10/01 [ECON]: Agenda nog niet beschikbaar
10/01 [EMPL]: Gedachtewisseling over het mobiliteitspakket/sociale pijler
10/01 [TRAN]: Brexit; behandeling van speciale voorschriften voor de maximumlengte van cabines; goedkeuring ontwerpverslag over het Europees maritiem éénloketsysteem; stemming over de maximale rijtijden en minimumonderbrekingen
10/01 [PECH]: Stemming over een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren; stemming over instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 50

10/12: Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk; Toepassing van Schengen in Bulgarije en Roemenië
11/12: Voorbereiding van de Europese Raad op 13 en 14 december; Het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne; Bevindingen en aanbevelingen van de bijzondere commissie voor Terrorisme
12/12: Debat over de toekomst van Europa met de president van Cyprus, Nicos Anastasiades; Digitale dienstenbelasting; activiteiten van de Europese Ombudsman in 2017
13/12: Debatten over situaties waarin mensenrechten, democratie en/of de rechtsstaat worden geschonden

Agenda Europees Parlement week 50

10/12 [DEVE]: Gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van Oleg Sentsov, winnaar van de Sacharovprijs 2018
10/12 [INTA]: Stemming over een kader voor screening van buitenlandse directe investeringen in de EU
10/12 [BUDG]: Gedachtewisseling en stemming over de tweede conceptbegroting van 2019 van de EU; Mobilisatie van het EU solidariteitsfonds; Stemming over het flexibiliteitsinstrument om uitdagingen, zoals migratie en veiligheid, te kunnen financieren
10/12 [ECON]: Behandeling amendementen van het door overheidsobligaties gedekte effecten; Behandeling ontwerpverslag van de jaarlijkse groeianalyse 2019 van het Europees semester; Stemming over Solvabiliteit II
10/12 [JURI]: Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen; stemming over de kennisgeving van stukken; Stemming over grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlog buitgemaakte kunst en cultuurgoederen
10/12 [LIBE]: Vierde veiligheidsdialoog met commissaris King; Behandeling werkdocument Europese bevelen tot overlegging en bewaring van elektronisch bewijs in strafzaken; Stemming over het programma Rechten en Waarden; Stemming over het asielagentschap
10/12 [TAX3]: Gedachtewisseling met Eurocommissaris Věra Jourová belast met Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid; Gedachtewisseling met Eurocommisaris Margrethe Vestage belast met mededinging
13/12 [EMPL]: Gedachtewisseling met Commisaris Marianne Thyssen over de jaarlijkse groeianalyse 2019; Behandeling van het verslag over de sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019
13/12 [BUDG/CONT]: Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement