Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 2

07/01 [AGRI]: Agenda nog niet beschikbaar
07/01 [AGRI]: Agenda nog niet beschikbaar
07 & 10/01 [LIBE]: Stemming over het tegengaan van fraude en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen; de oprichting van een Europees netwerk van Immigratie liaisons; Europese grens- en kustwacht
10/01 [ECON]: Agenda nog niet beschikbaar
10/01 [EMPL]: Gedachtewisseling over het mobiliteitspakket/sociale pijler
10/01 [TRAN]: Brexit; behandeling van speciale voorschriften voor de maximumlengte van cabines; goedkeuring ontwerpverslag over het Europees maritiem éénloketsysteem; stemming over de maximale rijtijden en minimumonderbrekingen
10/01 [PECH]: Stemming over een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren; stemming over instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 50

10/12: Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk; Toepassing van Schengen in Bulgarije en Roemenië
11/12: Voorbereiding van de Europese Raad op 13 en 14 december; Het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne; Bevindingen en aanbevelingen van de bijzondere commissie voor Terrorisme
12/12: Debat over de toekomst van Europa met de president van Cyprus, Nicos Anastasiades; Digitale dienstenbelasting; activiteiten van de Europese Ombudsman in 2017
13/12: Debatten over situaties waarin mensenrechten, democratie en/of de rechtsstaat worden geschonden

Agenda Europees Parlement week 50

10/12 [DEVE]: Gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van Oleg Sentsov, winnaar van de Sacharovprijs 2018
10/12 [INTA]: Stemming over een kader voor screening van buitenlandse directe investeringen in de EU
10/12 [BUDG]: Gedachtewisseling en stemming over de tweede conceptbegroting van 2019 van de EU; Mobilisatie van het EU solidariteitsfonds; Stemming over het flexibiliteitsinstrument om uitdagingen, zoals migratie en veiligheid, te kunnen financieren
10/12 [ECON]: Behandeling amendementen van het door overheidsobligaties gedekte effecten; Behandeling ontwerpverslag van de jaarlijkse groeianalyse 2019 van het Europees semester; Stemming over Solvabiliteit II
10/12 [JURI]: Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen; stemming over de kennisgeving van stukken; Stemming over grensoverschrijdende vorderingen tot restitutie van in oorlog buitgemaakte kunst en cultuurgoederen
10/12 [LIBE]: Vierde veiligheidsdialoog met commissaris King; Behandeling werkdocument Europese bevelen tot overlegging en bewaring van elektronisch bewijs in strafzaken; Stemming over het programma Rechten en Waarden; Stemming over het asielagentschap
10/12 [TAX3]: Gedachtewisseling met Eurocommissaris Věra Jourová belast met Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid; Gedachtewisseling met Eurocommisaris Margrethe Vestage belast met mededinging
13/12 [EMPL]: Gedachtewisseling met Commisaris Marianne Thyssen over de jaarlijkse groeianalyse 2019; Behandeling van het verslag over de sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2019
13/12 [BUDG/CONT]: Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

Agenda Europees Parlement week 49

3/12 [REGI]: Behandeling van de amendementen van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
3/12 [INTA]: Stand van de lopende triloogonderhandelingen; behandeling van de amendementen van de vrijhandels- en investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Singapore en Vietnam
3/12 [BUDG]: Presentatie ontwerpbegroting 2019 door Eurocommissaris Oettinger
3/12 [ECON]: Stemming over de bevordering van het gebruik van kmo-groeimarkten; Stemming over de digitale diensten belasting en over de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid
3/12 [ECON/BUDG]: Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen
3/12 [EMPL]: Stemming over ESF+
3/12 [ITRE]: Stemming over hergebruik van overheidsinformatie; Bespreking van de lopende interinstitutionele onderhandelingen.
3/12 [TRAN]: Stemming over het beheer van verkeersveiligheid van weginfrastructuur; stemming over de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen
3/12 [AGRI]: Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen
3/12 [CULT]: Behandeling van amendementen van het Erasmus programma
3/12 [DROI]: Hoorzitting over de rol van digitalisering in de bevordering/bescherming van mensenrechten en mensenrechtenactivisten
6/12 [IMCO]: Bespreking van de lopende interinstitutionele onderhandelingen; Stemming over het Douane-programma voor samenwerking; Stemming over de bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
6/12 [AFET]: Bespreking van de stand van zaken m.b.t. politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland; Bespreking van het ontwerpverslag opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling
6/12 [AFET/DEVE]: Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 48

28/11: Debat met de Minister-President van Denemarken over de toekomst van Europa; Statement van de Europese Commissie over het interne markt pakket en over de strategie voor vermindering van uitstoot van broeikasgassen in lijn met het Parijs akkoord
29/11: 2019 budgettaire procedure: het resultaat van het bemiddelingscommittee; Stemmin gover de mobilisatie van het Europese Solidariteitsfonds; stemming over de ontwerpbegroting: verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (eigen middelen)

Agenda Europees Parlement week 48

26/11 [AFET]: Gedachtewisseling met Carlos Holmes Trujillo, minister van Buitenlandse Zaken van Colombia
27/11 [BUDG/CONT]: Bescherming van de EU begroting in het geval van algemene tekortkomingen in relatie tot de rechtsstaat in lidstaten
26-27/11 [BUDG/ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over de instelling van het Europees Monetair Fonds; Vaststelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen
26-27/11 [ENVI]: Stemming over de ontwerpresolutie “Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen”; Gedachtewisseling met de Commissie over de uitvoeringsverordening wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur van verscheidene werkzame stoffen
26-27/11 [LIBE]: Behandeling van het ontwerpverslag over de Europese grens- en kustwacht; behandeling van de vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode; Gedachtewisseling over het Asielagentschap van de EU.
27/11 [EMPL]: Stemming over het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Agenda Europees Parlement week 47

19/11 [DEVE]: Uiteenzetting en gedachtewisseling over Investeren in voedselveiligheid voor een toekomst zonder honger; Uiteenzetting en gedachtewisseling over de versterking van het partnerschap van de EU met Afrika.
19-20/11 [INTA]: Bespreking van de EU-Afrika alliantie voor duurzame investeringen en banen; gedachtewisseling met de Europese Ombudsman over export credits.
19-20/11 [CULT]: Stemming over onderwijs in het digitale tijdperk; behandeling van het verslag over de vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027); Interparlementaire commissie bijeenkomst over Europees Cultureel Erfgoed.
19-20/11 [ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over het btw-stelsel voor handel tussen lidstaten; De behandeling van amendementen van de belasting van digitale diensten; Behandeling van amendementen voor de vaststelling van het Fiscalis programma.
19-20/11 [EMPL]: Stemmingen over het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk; de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit en de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia.
19-20/11 [ENVI]: Stemming over het oprichten van een programma voor milieu en klimaat actie (LIFE).
19-20/11 [LIBE]: Behandeling van amendementen voor het programma rechten en waarden; het gebruik van (financiële) informatie te gebruiken voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten; Noodvisa.
20/11 [DROI]: Interparlementaire Commissie Bijeenkomst over mensenrechten en externe actie van de EU en lidstaten.
21-22/11 [ITRE]: Stemmingen over Horizon Europe; de vaststelling van het ruimtevaartprogramma en de oprichting van het Europees Defensiefonds; Behandeling van het ontwerpverslag over een Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie.
21-22/11 [IMCO]: Behandeling van amendementen over de vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane; stemming over betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU.
21-22/11 [AGRI]: Financiering, management en toezicht op het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
21/11 [TAX3]: Openbare hoorzitting over de bestrijding van witwaspraktijken in het EU-bankenstelsel.
21/11 [BUDG]: Stemming over het flexibiliteitsinstrument om onmiddellijke budgettaire maatregelen om de aanhoudende uitdagingen van migratie, vluchtelingen en veiligheid te kunnen financieren.
21/11 [PETI/AFCO]: Stemming over het gezamenlijke rapport over het strategische onderzoek van de Ombudsman over de transparantie van wetgevingsdiscussies in de voorbereidende organen van de Raad in de EU.

Agenda Europees Parlement - week 46

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement

12/11: Schone energie pakket

13/11: Bespreking van het tussenrapport over het MFK 2021-2027 - de positie van het parlement met een blik op de overeenkomst; Debat over de Toekomst van Europa met Bondskanselier Angela Merkel; steun EU-lidstaten aan de VN global compact on migration.

14/11: CO2 emmissie standaarden voor nieuwe zware voertuigen; EU veerkracht tegen de invloed van buitenlandse actoren in de Europese verkiezingscampagne; de zaak Asia Bibi en andere Pakistaanse minderheden.

Agenda Europees Parlement week 45

5/11 [INTA]: Behandeling vrijhandelsovereenkomst en investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
5/11 [BUDG]: Stemming over het tussentijdsverslag over het MFK 2021-2027 - standpunt van het Parlement m.b.t. een akkoord
5/11 [ECON]: Stemming over Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's; Stemming over Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten; stemming over markten voor financiële instrumenten
5/11 [ITRE]: Behandeling amendementen over financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval
5/11 [IMCO]: Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het
5/11 [TRAN]: Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten; Stemming over de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval dat cabines betere prestatie
5/11 [LIBE]: Stemming over de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië: afschaffing van controles aan de interne land-, zee- en luchtgrenzen
8/11 [ENVI]: Behandeling van het ontwerpverslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement