Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 16

Deze week is de laatste week dat het Europees Parlement in zitting is. Vanaf volgende week begint het verkiezingsreces voor de leden van het Europees Parlement. Activiteiten deze week zijn onder andere:

Plenair:

15-16/4: ECON - debat en stemmingen over EU-wetgeving inzake collectieve investeringsfondsen, bank hervormingen, Europees toezicht en een Commissie verklaring over het niet aannemen van een EU belasting op digitale diensten.

16/4: EMPL - debat en stemmingen over transparante en voorspelbare werkomstandigheden in de EU, Europese Arbeidsautoriteit

Agenda Europees Parlement - week 15

8/4 [LIBE]: debat over de uitbreiding van het mandaat van EUNAVFORMED operatie Sophia tot 30 september; stemmingen over het voorkomen van verspreiding van terroristische online content, standaarden en procedures in lidstaten voor terugkeer van illegale derdelanders, juridische samenwerking op criminele zaken tussen Eurojust en Denemarken.

8/4 [TRAN]: debat met Europees Commissaris Bulc over resultaten en toekomst van transportbeleid.

8/4 [CONT-IMCO]: hoorzitting over bestrijden douane fraude.

Agenda Europees Parlement week 14

01/04 [BUDG/ECON]: Stemming over de oprichting van het InvestEU programma
01/04 [JURI]: Gedachtewisseling met de Europese Commissie over het concept van de ethische richtlijnen voor betrouwbare kunstmatige intelligentie
01-02/04 [INTA]: Presentatie door de Commissie van het jaarverslag over de handelsbeschermingsactiviteiten; Presentatie door de Commissie van de handelsaspecten van de gezamenlijke mededeling over de betrekkingen tussen de EU en China
01-02/04 [ECON]: gedachtewisseling met de vicevoorzitter van de ECB over het jaarrapport van de ECB van 2018; Stemming over het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen
01-02/04 [LIBE]: Stemming over de Europese grens- en kustwacht; Gestructureerde dialoog met de Eurocommissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap; Stemming over de voorkoming van de verspreiding van terroristische online content
02/04 [CULT]: Gedachtewisseling met de Commissie over nepnieuws; Gedachtewisseling met de Commissie over de resultaten van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
02/04 [EMPL]: Stemming over het voorlopige akkoord over de coördinatie van socialezekerheidsstelsels
02/04 [ITRE]: Een voorstel voor de regulering van het Europees Parlement en de Raad voor de oprichting van Horizon Europe
02/04 [IMCO]: Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU; Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane
02/04 [AFCO]: Burgerdialogen en burgerraadplegingen over de toekomst van Europa; De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - stand van zaken

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 13

25/03: Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd
26/03: Copyright in de digitale eengemaakte markt; stemming over de Europese Vredesfaciliteit; emissiestandaarden voor nieuwe passagiersvoertuigen en nieuwe lichte commerciële voertuigen
27/03: Mededeling van de Raad en Europese Commissie over de Europese Raad van 21 en 22 maart; stemming over het mobiliteitspakket; interoperabiliteit tussen EU informatiesystemen
28/03: Totstandbrenging van een kader om duurzame investeringen te faciliteren

Agenda Europees Parlement week 12

18/03 [INTA]: De stand van zaken betreffende internationale handelsbesprekingen
18/03 [BUDG]: Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I; Vaststelling van het InvestEU-programma
18/03 [EMPL]: Gedachtewisseling over de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
18/03 [ITRE]: Vaststelling van de Connecting Europe Facility; Oprichting van het Europees Defensiefonds; Horizon Europa; Stemming over gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas
18/03 [TRAN]: Openbare hoorzitting over de rol van de binnenwateren in het intermodaal vervoersysteem; Overeenkomst tussen de EU en de regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
18/03 [JURI]: Subsidiariteit; Programma Justitie; Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden
18/03 [AFCO]: De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - stand van zaken; Het EU-concept voor een "green card"; Verkiezingen Europees Parlement, Europese partijen, Europese kiezers
21/03 [REGI]: Gedachtewisseling met Marc Lemaître, DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling Europese Commissie; Gedachtewisseling met Leo Brincat, lid van de Europese Rekenkamer: er zijn maatregelen nodig om het EFSI echt een succes te maken

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 11

11/03: Oprichting van het Europees Solidariteitskorps; Europees semester voor economisch beleid en coördinatie; Europees strafregister informatiesysteem
12/03: Debat met de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, over de toekomst van Europa; Rapport over Turkije; Oprichting van een asiel- en migratiefonds
13/03: Raad en Europese commissiestatement over klimaatverandering; de voorbereiding van de Europese Raad op 21 en 22 maart 2019; Oprichting van het Europees Monetair Fonds
14/03: Jaarlijks strategisch rapport over de implementatie en levering van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement