Europees Parlement

Agenda Europees Parlement week 49

3/12 [REGI]: Behandeling van de amendementen van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
3/12 [INTA]: Stand van de lopende triloogonderhandelingen; behandeling van de amendementen van de vrijhandels- en investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Singapore en Vietnam
3/12 [BUDG]: Presentatie ontwerpbegroting 2019 door Eurocommissaris Oettinger
3/12 [ECON]: Stemming over de bevordering van het gebruik van kmo-groeimarkten; Stemming over de digitale diensten belasting en over de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid
3/12 [ECON/BUDG]: Vaststelling van het steunprogramma voor hervormingen
3/12 [EMPL]: Stemming over ESF+
3/12 [ITRE]: Stemming over hergebruik van overheidsinformatie; Bespreking van de lopende interinstitutionele onderhandelingen.
3/12 [TRAN]: Stemming over het beheer van verkeersveiligheid van weginfrastructuur; stemming over de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen
3/12 [AGRI]: Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen
3/12 [CULT]: Behandeling van amendementen van het Erasmus programma
3/12 [DROI]: Hoorzitting over de rol van digitalisering in de bevordering/bescherming van mensenrechten en mensenrechtenactivisten
6/12 [IMCO]: Bespreking van de lopende interinstitutionele onderhandelingen; Stemming over het Douane-programma voor samenwerking; Stemming over de bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten
6/12 [AFET]: Bespreking van de stand van zaken m.b.t. politieke betrekkingen tussen de EU en Rusland; Bespreking van het ontwerpverslag opbouw van EU-capaciteit voor conflictpreventie en bemiddeling
6/12 [AFET/DEVE]: Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 48

28/11: Debat met de Minister-President van Denemarken over de toekomst van Europa; Statement van de Europese Commissie over het interne markt pakket en over de strategie voor vermindering van uitstoot van broeikasgassen in lijn met het Parijs akkoord
29/11: 2019 budgettaire procedure: het resultaat van het bemiddelingscommittee; Stemmin gover de mobilisatie van het Europese Solidariteitsfonds; stemming over de ontwerpbegroting: verlaging van betalings- en vastleggingskredieten (eigen middelen)

Agenda Europees Parlement week 48

26/11 [AFET]: Gedachtewisseling met Carlos Holmes Trujillo, minister van Buitenlandse Zaken van Colombia
27/11 [BUDG/CONT]: Bescherming van de EU begroting in het geval van algemene tekortkomingen in relatie tot de rechtsstaat in lidstaten
26-27/11 [BUDG/ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over de instelling van het Europees Monetair Fonds; Vaststelling van een Europese stabilisatiefunctie voor investeringen
26-27/11 [ENVI]: Stemming over de ontwerpresolutie “Een Europa dat beschermt: schone lucht voor iedereen”; Gedachtewisseling met de Commissie over de uitvoeringsverordening wat betreft de verlenging van de geldigheidsduur van verscheidene werkzame stoffen
26-27/11 [LIBE]: Behandeling van het ontwerpverslag over de Europese grens- en kustwacht; behandeling van de vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode; Gedachtewisseling over het Asielagentschap van de EU.
27/11 [EMPL]: Stemming over het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

Agenda Europees Parlement week 47

19/11 [DEVE]: Uiteenzetting en gedachtewisseling over Investeren in voedselveiligheid voor een toekomst zonder honger; Uiteenzetting en gedachtewisseling over de versterking van het partnerschap van de EU met Afrika.
19-20/11 [INTA]: Bespreking van de EU-Afrika alliantie voor duurzame investeringen en banen; gedachtewisseling met de Europese Ombudsman over export credits.
19-20/11 [CULT]: Stemming over onderwijs in het digitale tijdperk; behandeling van het verslag over de vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027); Interparlementaire commissie bijeenkomst over Europees Cultureel Erfgoed.
19-20/11 [ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over het btw-stelsel voor handel tussen lidstaten; De behandeling van amendementen van de belasting van digitale diensten; Behandeling van amendementen voor de vaststelling van het Fiscalis programma.
19-20/11 [EMPL]: Stemmingen over het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk; de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit en de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia.
19-20/11 [ENVI]: Stemming over het oprichten van een programma voor milieu en klimaat actie (LIFE).
19-20/11 [LIBE]: Behandeling van amendementen voor het programma rechten en waarden; het gebruik van (financiële) informatie te gebruiken voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten; Noodvisa.
20/11 [DROI]: Interparlementaire Commissie Bijeenkomst over mensenrechten en externe actie van de EU en lidstaten.
21-22/11 [ITRE]: Stemmingen over Horizon Europe; de vaststelling van het ruimtevaartprogramma en de oprichting van het Europees Defensiefonds; Behandeling van het ontwerpverslag over een Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie.
21-22/11 [IMCO]: Behandeling van amendementen over de vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane; stemming over betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU.
21-22/11 [AGRI]: Financiering, management en toezicht op het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
21/11 [TAX3]: Openbare hoorzitting over de bestrijding van witwaspraktijken in het EU-bankenstelsel.
21/11 [BUDG]: Stemming over het flexibiliteitsinstrument om onmiddellijke budgettaire maatregelen om de aanhoudende uitdagingen van migratie, vluchtelingen en veiligheid te kunnen financieren.
21/11 [PETI/AFCO]: Stemming over het gezamenlijke rapport over het strategische onderzoek van de Ombudsman over de transparantie van wetgevingsdiscussies in de voorbereidende organen van de Raad in de EU.

Agenda Europees Parlement - week 46

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement

12/11: Schone energie pakket

13/11: Bespreking van het tussenrapport over het MFK 2021-2027 - de positie van het parlement met een blik op de overeenkomst; Debat over de Toekomst van Europa met Bondskanselier Angela Merkel; steun EU-lidstaten aan de VN global compact on migration.

14/11: CO2 emmissie standaarden voor nieuwe zware voertuigen; EU veerkracht tegen de invloed van buitenlandse actoren in de Europese verkiezingscampagne; de zaak Asia Bibi en andere Pakistaanse minderheden.

Agenda Europees Parlement week 45

5/11 [INTA]: Behandeling vrijhandelsovereenkomst en investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore
5/11 [BUDG]: Stemming over het tussentijdsverslag over het MFK 2021-2027 - standpunt van het Parlement m.b.t. een akkoord
5/11 [ECON]: Stemming over Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's; Stemming over Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten; stemming over markten voor financiële instrumenten
5/11 [ITRE]: Behandeling amendementen over financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval
5/11 [IMCO]: Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het
5/11 [TRAN]: Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten; Stemming over de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval dat cabines betere prestatie
5/11 [LIBE]: Stemming over de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië: afschaffing van controles aan de interne land-, zee- en luchtgrenzen
8/11 [ENVI]: Behandeling van het ontwerpverslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden

Agenda Europees Parlement week 44

Vanwege de groene week zijn er geen vergaderingen. Wel vinden er enkele commissieactiviteiten plaats, zoals:

[CONT]: Evaluatie van de grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn. Verzamelen van goede voorbeelden en het vergelijken van de verschillen wat betreft controle op de eigen middelen van de EU.

[AFET] [INTA]: G20 parlementair forum als onderdeel van de G20 Top in december.

[AFET] [DROI]: VN Algemene Vergadering: vrede en veiligheid, mensenrechten en conflict preventie.  

Agenda Europees Parlement week 43

22/10 [ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over het gemeenschappelijk stelsel van belastingen over de toegevoegde waarde; Regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of v
22/10 [CULT]: Behandeling van het ontwerpverslag over Erasmus.
22/10 [JURI]: Stemming over bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden.
22/10 [LIBE]: Stemming over de tijdelijke herinvoering van de interne grenscontroles; Behandeling van het ontwerpverslag over interoperabiliteit; Behandeling van het ontwerpverslag over de vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode
22/10 [AFCO]: Stand van zaken van de Brexit onderhandelingen met Guy Verhofstadt en Danuta Maria Hubner; Stand van het debat over de toekomst van Europa.
25/10 [BUDG/ECON]: Behandeling van het ontwerpverslag over de vaststelling van het InvestEU programma; behandeling van het ontwerpverslag over de vaststelling van een Europese stabiliteitsfunctie voor investeringen.

Agenda plenaire vergadering Europees Parlement week 43

22/10: VN klimaatverandering congres in Katowice, Polen; Vermindering van de impact van bepaalde plastic producten op het milieu; Stimuleren van schone en energie zuinige voertuigen.
23/10: Debat met de Minister-President van Roemenië, Klaus Iohannis, over de toekomst van Europa; Verklaring van de Europese Commissie over het Commissie Werkpogramma 2019; Schengen informatie systeem
24/10: Verklaringen van de Europese raad en Europese Commissie over de conclusie van de Europese Raadsbijeenkomst op 18 en 19 oktober
25/10: Veterinaire medicinale producten; inzet van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de EU: tijd om in actie te komen!

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement