Europees Parlement

Cambridge Analytica en Facebook

Tevens was er veel aandacht voor het debat over Cambridge Analytica en Facebook. In het Europees Parlement heerste een grote mate van verontwaardiging over het misbruik van gegevens. De Europarlementariërs willen dat Mark Zuckerberg verantwoording komt afleggen, de CEO van Facebook is reeds uitgenodigd voor een hoorzitting met vier verschillende commissies.

18/04: Cambridge Analytica en Facebook besproken

In debat met President Macron

Op dinsdag 17 april 2018 kwam de Franse president Emmanuel Macron langs in Straatsburg om in debat te gaan met het Europees Parlement over de toekomst van Europa. President Macron herhaalde veel van zijn Sorbonne-toespraak uit september 2017. Europese democratie en Europese soevereiniteit waren terugkomende termen, daarnaast pleitte hij voor een sterk en verenigd Europa dat dicht bij de burgers staat. Tevens bevestigde president Macron het belang van het raadplegen van burgers (‘maatschappelijke consultaties’), een plan dat diezelfde dag in Frankrijk werd gelanceerd.

17/04: In debat met President Macron

Agenda Europees Parlement week 17

24/04: [AGRI] Ontmoeting met nationale parlementen "Naar een gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020"
24/04: [JURI] Gedachtewisseling met Frans Timmermans, bevoegd voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest
25/04: [AFCO] Algemene begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2019; De terugtrekking van het VK uit de EU; Europees burgerinitiatief; Interpretatie en uitvoering interinstitutioneel akkoord beter wetgeven
25/04: [EMPL] Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct
25/04: [REGI] Verhoging van de financiële middelen van het steunprogramma voor structurele hervormingen en aanpassing van de algemene doelstelling ervan
26/04: [TAX3] Openbare hoorzitting over de bestrijding van witwaspraktijken in het EU-bankenstelsel

Milieu centraal bij plenaire vergadering Europees Parlement

Op maandag 16 april worden de Europarlementariërs weer in Straatsburg verwacht. In de plenaire sessie zal milieu meerdere keren aan orde komen. Zo zal het debat aanvangen met een gecombineerde behandeling over broeikasgasemissies. Tijdens dit debat zal het verslag van het Nederlandse EP-lid Gerbrandy worden besproken over de jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen van de overeenkomst van Parijs te voldoen.

16/04-19/04: Plenaire vergadering Europees Parlement in Straatsburg

Nationale parlementen bespreken verbetering subsidiariteitstoets

Maandag 26 maart 2018 vond in het Europees Parlement een COSAC-werkgroep van nationale parlementen plaats over de Task Force voor subsidiariteit, evenredigheid en ‘minder en efficienter optreden’, kortweg de Timmermans Task Force. Deze Task Force is begin dit jaar opgericht en bestaat naast de Europese Commissie uit 3 leden vanuit nationale parlementen en 3 leden vanuit het Comité van de Regio’s.

26/03: COSAC-werkgroep over de Task Force voor subsidiariteit

Hofuitspraak voor meer transparantie

In de zaak T-540/15 De Capitani t. Europees Parlement heeft het Europees Hof van Justitie op donderdag 22 maart 2018 een belangrijke stap gezet richting meer openbaarheid in de Europese besluitvorming. In elke zitting van de triloog wordt een zogenaamd vier-kolommendocument vastgesteld waar het voorstel van de Commissie, de amendementen van het EP, het standpunt van de Raad en de bereikte compromissen worden weergegeven.

21/03: Plenair debat Europees Parlement over de transparantie van EU-instellingen
22/03: Uitspraak inzake transparantie door het Europees Hof van Justitie

Agenda Europees Parlement Week 13

26/03: [ECON] EMU-pakket; Houdbaarheid financiën; Invoering kader screenen directe buitenlandse investeringen in EU
26/03: [LIBE] Voortgangsverslag uitvoering Europese migratieagenda
26/03: [REGI] Cohesiebeleid en circulaire economie
27/03: [EMPL] Verslag uitvoering EU-strategie jeugd; Uitlegging en tenuitvoerlegging "Beter wetgeven"
27/03: [JURI] Jaarverslagen 2015-2016 subsidiariteit en evenredigheid
27/03: [LIBE] Bestrijding fraude en vervalsing niet-contante betaalmiddelen; Kandidaat van het EP voor de benoeming van de Europese hoofdofficier van justitie
27/03: [REGI] Versterking economische, sociale en territoriale cohesie EU
28/03: [AFCO] [JURI] Uitlegging en tenuitvoerlegging "Beter wetgeven"

Pagina's

Abonneren op RSS - Europees Parlement