Openbare toelichting op het Jaarverslag 2018 van de Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer (ERK) publiceert op 8 oktober 2019 het Jaarverslag 2018. Hierin gaat de ERK in op de resultaten van haar controles van de besteding van Europese gelden in 2017. De commissie Financiën ontvangt op 9 oktober de heer Alex Brenninkmeijer voor een presentatie van het Jaarverslag. De heer Brenninkmeijer zal in zijn presentatie ingaan op het foutenpercentage in het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van 2,6% en de betekenis daarvan voor het financieel beheer van Europese gelden. Ook zal hij ingaan op de vraag naar nog niet bestede MFK-middelen en op de beoordeling door de ERK van de voorstellen van de Europese Commissie voor het MFK 2021-2027. Voorts zullen ontwikkelingen rondom de "audit gap" van de ERK bij de Europese Centrale Bank, de Europese Investeringsbank en het Europees Stabiliteitsmechanisme worden besproken. Tot slot zal vooruit worden gekeken op enkele aankomende rapporten van de ERK over bijvoorbeeld de Europese Agentschappen en de discretionaire bevoegdheid van de Europese Commissie in het Europees Semester.

09/10: Toelichting op het Jaarverslag van de Europese Rekenkamer